bani,gurbani,shri guru granth sahib ji, Hukumnama ,hukamnama, mukhwak, Darbar Sahib

Morning Hukamnama Sahib From Sri Bangla Sahib, New Delhi

(ANG : 803-804)

iblwvlu mhlw 5 ]

BUly mwrgu ijnih bqwieAw ]

(hy mn!) ijhVw (jIvn dy shI rsqy qoN) KuMJy jw rhy mnu`K ƒ (izMdgI dw shI) rsqw d`s dyNdw hY,

AYsw guru vfBwgI pwieAw ]1]

ieho ijhw gurU v`fy BwgW nwl hI imldw hY [1[

ismir mnw rwm nwmu icqwry ]

hy (myry) mn! iDAwn joV ky prmwqmw dw nwm ismirAw kr [

bis rhy ihrdY gur crn ipAwry ]1]rhwau ]

(pr auhI mnu`K hir-nwm ismr skdw hY, ijs dy) ihrdy ivc ipAwry gurU dy crn v`sy rihMdy hn (qW qy, hy mn! qUM BI gurU dw Awsrw lY) [1[rhwau[

kwim k®oiD loiB moih mnu lInw ]

(hy mn! vyK, mnu`K dw) mn (sdw) kwm ivc kRoD ivc loB ivc moh ivc PisAw rihMdw hY [

bMDn kwit mukiq guir kInw ]2]

(pr jdoN auh gurU dy srn AwieAw), gurU ny (aus dy ieh swry) bMDn k`t ky aus ƒ (iehnW ivkwrW qoN) ^lwsI dy id`qI [2[

duK suK krq jnim Puin mUAw ]

hy mn! du`K suK kridAW mnu`K kdy mrdw hY kdy jIaU pYNdw hY (du`K vwpirAW sihm jWdw hY, suK imlx qy sOKw swh lYx l`g pYNdw hY [

crn kml guir AwsRmu dIAw ]3]

ies qrHW fubkIAW lYNdw mnu`K jdoN gurU dI srn AwieAw) gurU ny aus ƒ prmwqmw dy sohxy crnW dw Awsrw dy id`qw [3[

Agin swgr bUfq sMswrw ]

hy nwnk! jgq iqRSnw dI A`g dy smuMdr ivc fu`b irhw hY [

nwnk bwh pkir siqguir insqwrw ]4]3]8]

(jyhVw mnu`K gurU dI srn ipAw) gurU ny (aus dI) bWh PV ky (aus ƒ sMswr-smuMdr ivcoN) pwr lμGw id`qw [4[3[8[