bani,gurbani,shri guru granth sahib ji, Hukumnama ,hukamnama, mukhwak, Darbar Sahib

Morning Hukamnama Sahib From Sri Bangla Sahib, New Delhi

(ANG : 716)

tofI mhlw 5 Gru 5 dupdy

<> siqgur pRswid ]

AYso gunu myro pRB jI kIn ]

hy BweI! myry pRBU jI ny (myry au~qy) ieho ijhw aupkwr kr id`qw hY,

pMc doK Aru AhM rog ieh qn qy sgl dUir kIn ] rhwau ]

(ik) kwmwidk pMjy ivkwr Aqy haumY dw rog—ieh swry aus ny myry srIr ivcoN k`F id`qy hn [ rhwau[

bMDn qoir Coir ibiKAw qy gur ko sbdu myrY hIArY dIn ]

(hy BweI! myry pRBU jI ny myrIAW mwieAw dIAW) PwhIAW qoV ky (mYƒ) mwieAw (dy moh) qoN Cufw ky gurU dw Sbd myry ihrdy ivc vsw id`qw hY [

rUpu AnrUpu moro kCu n bIcwirE pRym gihE moih hir rMg BIn ]1]

myrw koeI suhj koeI kuhj aus ny koeI BI Awpxy mn ivc nhIN ilAWdw [ mYƒ aus ny Awpxy pRym nwl bMnH id`qw hY [ mYƒ Awpxy ipAwr-rMg ivc iBauN id`qw hY [1[

pyiKE lwlnu pwt bIc Koey And icqw hrKy pqIn ]

hux jdoN ivckwrly prdy dUr kr ky mYN aus sohxy lwl ƒ vyiKAw hY, qW myry icq ivc Awnμd pYdw ho igAw hY, myrw mn ^uSI ivc gd-gd ho au~iTAw hY [

iqs hI ko igRhu soeI pRBu nwnk so Twkuru iqs hI ko DIn ]2]1]20]

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) (hux myrw ieh srIr) ausy dw hI Gr (bx igAw hY) auhI (ies Gr dw) mwlk (bx igAw hY), ausy dw hI mYN syvk bx igAw hW [2[1[20[