bani,gurbani,shri guru granth sahib ji, Hukumnama ,hukamnama, mukhwak, Darbar Sahib

Morning Hukamnama Sahib From Sri Sis Ganj Sahib, New Delhi

(ANG : 691-692)

rwgu DnwsrI bwxI Bgq kbIr jI kI <> siqgur pRswid ]

snk snµd mhys smwnW ]

hy pRBU! (bRhmw dy pu`qrW) snk, snμd Aqy iSv jI vrigAW ny qyrw Byd nhIN pwieAw;

syKnwig qyro mrmu n jwnW ]1]

(ivSnU dy Bgq) SySnwg ny qyry (idl dw) rwz nhIN smiJAw [1[

sMqsMgiq rwmu irdY bsweI ]1] rhwau ]

mYN sMqW dI sMgiq ivc rih ky prmwqmw ƒ Awpxy ihrdy ivc vswauNdw hW[1[rhwau[

hnUmwn sir gruV smwnW ]

(sRI rwm cMdr jI dy syvk) hnUmwn vrgy ny, (ivSnU dy syvk qy pMCIAW dy rwjy) gruV vrigAW ny,

surpiq nrpiq nhI gun jwnW ]2]

dyviqAW dy rwjy ieMdr ny, v`fy v`fy rwijAW ny BI qyry guxW dw AMq nhIN pwieAw [2[

cwir byd Aru isMimRiq purwnW ]

cwr vyd, (ATwrW) isimRqIAW, (ATwrW) purwx—(iehnW dy krqw bRhmw, mnU qy hor irSIAW) ny qYƒ nhIN smiJAw;

kmlwpiq kvlw nhI jwnW ]3]

ivSnU qy l`CmI ny BI qyrw AMq nhIN pwieAw [3[

kih kbIr so BrmY nwhI ]

kbIr AwKdw hY—(bwkI swrI isRStI dy lok pRBU ƒ C`f ky hor hor pwsy Btkdy rhy) ie`k auh mnu`K Btkdw nhIN,

pg lig rwm rhY srnWhI ]4]1]

jo (sMqW dI) crnIN l`g ky prmwqmw dI Srn ivc itikAw rihMdw hY[4[1[