bani,gurbani,shri guru granth sahib ji, hukumnama , Darbar Sahib,daily mukhwak, daily hukumnama,

|| jap ||

aad sach jugaad sach || hai bhee sach naanak hosee bhee sach ||1|| socai soch na hova-ee jay sochee lakh vaar || chupai chup na hova-ee jay laa-ay raha liv taar || bhukhi-aa bhukh na utree jay bannaa puree-aa bhaar || sahas si-aa-n-paa lakh hohi ta ik na chalai naal || kiv sachi-aaraa ho-ee-ai kiv koo-rr-ai tutai paal || hukam rajaa-ee chal-n-aa naanak likhi-aa naal ||1|| hukmee hovan aakaaar hukam na kahi-aa jaa-ee || hukmee hovan jee-a hukam milai vadi-aa-ee || hukmee utam neech hukam likh dukh sukh paa-ee-ah || iknaa hukmee bakhsees ik hukmee sadaa bhavaa-ee-ah || hukmai andar sabh ko baahar hukam na ko-ay || naanak hukmai jay bujhai ta ha-umai kahai na ko-ay ||2|| gaavai ko taa-n- hovai kisai taa-n- || gaavai ko daat jaa-n-ai neesaan || gaavai ko gun vadi-aa-ee-aa chaar || gaavai ko vidi-aa vikham veechaar || gaavai ko saaj karay tan kheh || gaavai ko jee-a lai fir deh || gaavai ko jaapai disai door || gaavai ko vaykhai haadraa hadoor || kathnaa kathee na aavai tot || kath kath kathee kotee kot kot || dedaa de laide thak paahi || jugaa jugantar khaahee khaahi || hukmee hukam chalaa-ay raahu || naanak vigsai veparvaahu ||3|| saachaa saahib saach naa-e bhaakhi-aa bhaa-o apaar || aakhahi mangahi deh deh daat karay daataar || fer ki agai rakhee-ai jit disai darbaar || muhou ki bolan bolee-ai jit sun Dharay pi-aar || amrit vaylaa sach naa-o vadi-aa-ee veechaar || karmee aavai kap-rr-aa nadree mokh du-aar || naanak ayvai jaanee-ai sabh aapay sachiaar || thaapi-aa na jaa-ay keetaa na ho-ay || aapay aap niranjan so-ay || jin sayvi-aa tin paa-i-aa maan || naanak gaavee-ai gunee niDhaan || gaaavee-ai sunee-ai man rakhee-ai bhaa-o || dukh parhar sukh ghar lai jaa-e || gurmukh naada(N) gurmukh vayda(N) gurmukh rahi-aa samaa-ee || gur eesar gur gorakh barmaa gur paarbatee maa-ee || je ha-o jaanaa aakhaa naahee kahnaa kathan na jaa-ee || guraa ik deh bujhaa-ee || sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee ||5|| teerath naavaa je tis bhaavaa vi-n- bhaa-n-e ki naa-e karee || jetee sirath upaa-ee vekhaa vi-n- karmaa ki milai la-ee || mat vich ratan javaahar maanik je ik gur kee sikh sunee || guraa ik deh bujhaa-ee || sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee ||6|| je jug chaare aarjaa hor dasoo-n-ee ho-e || navaa khandaa vich jaa-n-ee-ai naal chalai sabh ko-e || changa naa-o rakhaa-e kai jas keerat jag lay-ay || je tis nadar na aavee ta vaat na puchhai ke || keetaa andar keet kar dosee dos Dha-re || naanak nirgun gun ka-re gunvanti-aa gu-n- de || tehaa ko-e na sujh-ee ji tis gun ko-e ka-re ||7|| su-n-i-e siDh peer sur naath || su-n-i-e Dharat Dhaval akaas || su-n-i-e deep lo-a paataal || su-n-i-e poh na sakai kaal || naanak bhagtaa sadaa vigaas || su-n-i-e dookh paap kaa naas ||8|| su-n-i-e eesar barmaa ind || su-n-i-e mukh saalaahan mand || su-n-i-e jog jugat tan bhayd || su-n-i-e saasat simrit ved || naanak bhagtaa sadaa vigaas || su-n-i-e dookh paap ka naas ||9|| su-n-i-e sat santokh gi-aan || su-n-i-e athsath kaa isnaan || su-n-i-e pa-rr- pa-rr- paavahi maan || su-n-i-e laagai sahj Dhi-aan || naanak bhagtaa sadaa vigaas || su-n-i-e dookh paap kaa naas ||10|| su-n-i-e saraa gu-n-aa kay gaah || su-n-i-e sekh peer paatisaah || su-n-i-e anDhay paavahi raahu || su-n-i-e haath hovai asgaahu || naanak bhagtaa sadaa vigaas || su-n-i-e dookh paap kaa naas ||11|| ma(N)-ne kee gat kahee na jaa-e || je ko kahai pichhai pachhutaa-e || kaagad kalam na likhanhaar || ma(N)-ne kaa bahi karan veechaar || aisaa naam niranjan ho-e || je ko ma(N)-n jaa-n-e man ko-e ||12|| ma(N)-nai surat hovai man buDh || ma(N)-nai sagal bhavan kee suDh || ma(N)-nai muhi chotaa naa khaa-e || ma(N)-nai jam kai saath na jaa-e || aisaa naam niranjan ho-e || je ko ma(N)-n jaa-n-e man ko-e ||13|| ma(N)-nai maarag taahk na paa-e || ma(N)-nai pat si-o pargat jaa-e || ma(N)-nai mag na chalai panth || ma(N)-nai Dharam se-tee san-ba(N)Dh || aisaa naam nira(N)jan ho-e || je ko ma(N)-n jaa-n-e man ko-e ||14|| ma(N)-nai paavahi mokh du-aar || ma(N)-nai parvaarai saaDhaar || ma(N)-nai tarai taare gur sikh || ma(N)-nai naanak bhavahi na bhikh || aisaa naam nira(N)jan ho-e || je ko man jaa-n-ai man ko-e ||15|| pa(N)ch parvaa-n- pa(N)ch parDhaan || pa(N)che paavahi dargahi maan || pa(N)che sohahi dar raajaan || pa(N)chaa kaa gur ayk Dhi-aan || je ko kahai karahi veechaar || karte kai kar-n-ai naahee sumaar || Dhoul Dharam da-i-aa kaa poot || sa(N)tokh thaap rakhi-aa jin soot || je ko bujhai hovai sachiaar || Dhavalai upar ke-taa bhaar || Dhartee hor parai hor hor || tis te bhaar talai kavan jor || jee-a jaat ra(N)gaa ke naav || sabhnaa likhi-aa vu-rr-ee kalaam || e-hu le-khaa likh jaa-n-ai ko-e || le-khaa likhi-aa ke-taa ho-e || ke-taa taa-n- su-aalihu roop || ke-tee daat jaa-n-ai kou-n- kavaa-o || keetaa pasaa-o e-ko kavaa-o || tis te ho-e lakh daree-aa-o || kudrat kava-n- kahaa veechaar || vaari-aa na jaavaa ek vaar || jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar || too sadaa salaamat nira(N)kaar ||16|| asa(N)kh jap asa(N)kh bhaa-o || asa(N)kh poojaa asa(N)kh tap taa-o || asa(N)kh gara(N)th mukh vayd paath || asa(N)kh jog man rahahi udaas || asa(N)kh bhagat gun gi-aan veechaar || asa(N)kh satee asa(N)kh daataar || asa(N)kh soor muh bhakh saar || asa(N)kh mon liv laa-e taar || kudrat kavan kahaa veechaar || vaari-aa na jaavaa ek vaar || jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar || too sadaa salaamat nira(N)kaar ||17|| asa(N)kh moorakh a(N)Dh ghor || asa(N)kh chor haraamkhor || asa(N)kh amar kar jaahi jor || asa(N)kh galvadh hati-aa kamaahi || asa(N)kh paapee paap kar jaahi || asa(N)kh koo-rr-i-aar koo-rr-e firaahi || asa(N)kh mal-e-chh mal bhakh khaahi || asa(N)kh ni(N)dak sir karahi bhaar || naanak neech kahai veechaar || vaari-aa na jaavaa ek vaar || jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar || too sadaa salaamat nira(N)kaar ||18|| asa(N)kh naav asa(N)kh thaav || aga(N)m aga(N)m asa(N)kh lo-a || asa(N)kh kahahi sir bhaar ho-e || akhree naam akhree saalaah || akhree gi-aan geet gun gaah || akhree likha-n- bola-n- baa-n- || akhraa sir sa(N)jog vakhaa-n- || jin e-hi likhe tis si-r naahi || jiv furmaa-e tiv tiv paahi || je-taa keetaa te-taa naa-o || vi-n- naavai naahee ko thaa-o || kudrat kava-n- kahaa veechaar || vaari-aa na jaavaa ek vaar || jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar || too sadaa salaamat nira(N)kaar ||19|| bharee-ai hath pair tan deh || paa-n-ee Dhotai utras kheh || moot paleeti kapa-rr- ho-e || de saaboo-n- la-ee-ai oh Dho-e || bharee-e mat paapaa kai sang || oh Dhopai naavai kai rang || pu(N)nee paapee aakha-n- naahi || kar kar karnaa likh lai jaahu || aape beej aape hee khaahu || naanak hukmee aavhu jaahu ||20|| teerath tap da-i-aa dat daan || je ko paavai til kaa maan || su-n-i-aa ma(N)n-i-aa man keetaa bhaa-o || a(N)targat tirath mal naa-o || sabh gu-n- tere mai naahee ko-e || vi-n- gu-n- keete bhagat na ho-e || su-asat aath ba-n-ee barmaa-o || sat suhaa-n- sadaa man chaa-o || kava-n- so velaa vakhat kava-n- kava-n- thit kava-n- vaar || kava-n- si rutee maahu kava-n- jit ho-aa aakaar || vel na paa-ee-aa pa(N)dtee ji hovai lekh puraa-n- || vakhat na paa-i-o kaadee-aa ji likhan lekh kuraa-n- || thit vaar naa jogee jaa-n-ai rut maahu naa ko-ee || jaa kartaa sirthee ka-o saaje aape jaa-n-ai so-ee || kiv kar aakhaa kiv saalaahee ki-o varnee kiv jaa-n-aa || naanak aakha-n- sabh ko aakhai ik doo ik si-aa-n-aa || vadaa saahib vadee naa-ee keetaa jaa kaa hovai || naanak je ko aapou jaa-n-ai agai ga-i-aa na sohai ||21|| paataalaa paataal lakh aagaasaa aagaas || o-rr-ak o-rr-ak bhaal thake ved kahan ik vaat || sahas athaarah kahan katebaa asuloo ik Dhaat || lekha ho-e ta likhee-ai lekhai ho-e vi-n-aas || naanak vadaa aakhee-ai aape jaa-n-ai aap ||22|| saalaahee saalaahi e-tee surat na paa-ee-aa || nadee-aa atai vaah pavahi samu(N)d na jaa-n-ee-ahi || samu(N)d saah sultaan girhaa setee maal Dhan || kee-rr-ee tul na hovnee je tis manhu na veesrahi ||23|| a(N)t siftee kaha-n- na a(N)t || a(N)t na kar-n-ai de-n- na a(N)t || a(N)t na vekha-n- su-n-a-n- na a(N)t || a(N)t na jaapai ki-aa man ma(N)t || a(N)t na jaapai keetaa aakaar || a(N)t na jaapai paaraavaar || a(N)t kaara-n- kete bil-laahi || taa ke a(N)t na paa-e jaahi || e-hu a(N)t na jaa-n-ai ko-e || bahutaa kahee-ai bahutaa ho-e || vadaa saahib oochaa thaa-o || oochae upar oochaa naa-o || evad oochaa hovai ko-e || tis ooch-e ka-o jaa-n-ai so-e || jevad aap jaa-n-ai aap aap || naanak nadree karmee daat ||24|| bahutaa karam likhi-aa naa jaa-e || vadaa daataa til na tamaa-e || kete mangahi joDh apaar || keti-aa ga-n-at nahee veechaar || kete khap tutahi vekaar || kete lai lai mukar paahi || kete moorakh khaahee khaahi || keti-aa dook bhookh sad maar || e-hi bhi daat teree daataar || ba(N)d khalaasee bhaa-n-ai ho-e || hor aakh na sakai ko-e || je ko khaa-ik aakhan-n- paa-e || oh jaa-n-ai jetee-aa muhi khaa-e || aape jaa-n-ai aape de-e || aakhahi si bhi ke-ee ke-e || jis no bakhse sifat saalaah || naanak paatisaahee paatisaahu ||25|| amul gu-n- amul vaapaar || amul vaapaaree-e amul bha(N)daar || amul aavahi amul lai jaahi || amul bhaa-e amulaa samaahi || amul Dharam amul deebaa-n- || amul tul amul parvaa-n- || amul bakhsees amul neesaa-n- || amul karam amul furmaa-n- || amulo amul aakhi-aa na jaa-e || aakh aakh rahe liv laa-e || aakhahi ve-d paath puraa-n- || aakhahi pa-rr-e karahi vakhi-aa-n- || aakhahi barm-e aakhahi i(N)d || aakhahi gopee tai govi(N)d || aakhahi eesar aakhahi siDh || aakhahi kete keete buDh || aakhahi daanav aakhahi dayv || aakhahi sur nar mun jan sayv || kete aakhahi aakhan paahi || kete kahi kahi uth uth jaahi || e-te kee-te hor ka-rehi || ta aakh na sakahi ke-ee ke-e || je-vad bhaavai te-vad ho-e || naanak jaa-n-ai saachaa so-e || je ko aakhai boluviaa-rr- || ta likhee-ai si-r gaavaaraa gaavaar ||26|| so dar kehaa so ghar kehaa jit bahi sarab samaale || vaaje naad anek asa(N)khaa kete vaava-n-haare || kete raag paree si-o kahee-an kete gaava-n-haare || gaavahi tuhno pa-u-n- paa-n-ee baisa(N)tar gaavai raajaa Dharam du-aare || gaavahi chit gupat likh jaa-n-eh likh likh DHaram veechaare || gaavahi eesar barmaa devee sohan sadaa savaare || gaavahi i(N)d idaasa-n- baithe deviti-aa dar naale || gaavahi siDh samaaDhee a(N)dar gaavan saaDh vichaare || gaavan jatee satee sa(N)tokhee gaavahi veer karaare || gaavan pa(N)dit pa_rr-an rakheesar jug ju vedaa naale || gaavahi moh-n-ee-aa man mohan surgaa machh pa-i-aale || gaavan ratan upaa-e tere athsath teerath naale || gaavahi joDh mahaabal sooraa gaavahi khaanee chaare || gaavahi kha(N)d ma(N)dal varbha(N)daa kar kar rakhe Dhaare || say-ee tuDhuno gaavahi jo tuDh baavan rat-e tere bhagat rasaale || hor kete gaavan se mai chi na aavan naanak ki-aa veechaare || so-ee so-ee sadaa sach saahib saachaa saachee naa-ee || hai bhee hosee jaa-e na jaasee rachnaa jin rachaa-ee || ra(N)gee ra(N)gee bhaatee kar kar jinsee maa-i-aa jin upaa-ee || kar kar vekhai keetaa aapnaa jiv tis dee vadi-aa-ee || jo tis bhaavai so-ee karsee hukam na kar-n-aa jaa-ee || so paatisaahu saahaa paatisaahib naanak raha-n- rajaa-ee ||27|| mu(N)daa sa(N)tokh saram pat jholee Dhi-aan kee karahi bibhoot || khi(N)thaa kaal ku-aaree kaa-i-aa jugat da(N)daa parteet || aa-ee pa(N)thee sagal jamaatee man jeetai jag jeet || aades tisai aades || aad aneel anaad anaahat jug jut e-ko ves ||28|| bhugat gi-aan da-i-aa bhandaaran ghat ghat vaajeh naad || aap naath naathee sabh jaa kee riDh siDh avraa saad || sa(N)jog vijog du-e kaar chalaaveh lekhe aavahi bhaag || aades tisai aades || aad aneel anaad anaahat jug jug e-ko ves ||29|| e-kaa maa-ee jugat vi-aa-ee tin che-le parvaa-n- || ik sa(N)saaree ik bha(N)daaree ik laa-e deebaa-n- || jiv tis bhaavai tivai chalaavai jiv hovai furmaa-n- || oh vekhai onaa nadar na aavai bahutaa ayhu vidaa-n- || aades tisai aades || aad aneel anaad anaahat jug jut e-ko ves ||30|| aasa-n- lo-e lo-e bha(N)daar || jo kichh paa-i-aa su e-kaa vaar || kar kar ve-khai sirja-n-haar || naanak sache kee saachee kaar || aades tisai aades || aad aneel anaad anaahat jug jut e-ko ves ||31|| ik doo jeebhou lakh hohi lakh hov-hi lakh vees || lakh lakh ge-rr-aa aakhee-ahi ek naam jagdees || et raahi pat pav-rr-ee-aa cha-rr-ee-ai ho-e ikees || su-n- galaa aakaas kee keetaa aa-ee rees || naanak nadree paa-ee-ai koo-rr-ee koo-rr-ai thees ||32|| aakhan jor chupai nah jor || jor na ma(N)ga-n- de-n- na jor || jor na jeeva-n- mara-n- nah jor || jor na raaj maal man sor || jor na surtee gi-aan veechaar || jor na jugtee chhutai sa(N)saar || jis hat jor kar vekhai so-e || naanak utam neech na ko-e ||33|| raatee turee thitee vaar || pava-n- paa-n-ee agnee paataal || tis vich Dhartee thaap rakhee Dharam saal || tis vich jee-a jugat ke ra(N)g || tin ke naam anek ana(N)t || karmee karmee ho-e veechaar || sachaa aap sachaa darbaar || tithai sohan pa(N)ch parvaa-n- || nadree karam pavai neesaa-n- || kach pakaa-ee othai paa-e || naanak ga-i-aa jaapai jaa-e ||34|| Dharam kha(N)d kaa e-ho Dharam || gi-aan kha(N)d kaa aakh-hu kaam || kete pava-n- paa-n-ee vaisa(N)tar kete kaan mahes || kete barme ghaa-rr-at gha-rr-ee-ahi roop ra(N)g ke ves || ketee-aa karam bhoomee mer kete kete Dhoo updes || kete i(N)d cha(N)d soor kete kete ma(N)dal des || kete siDh buDh naath kete kete de-vee ves || kete dev daanav mun kete kete ratan samu(N)d || ketee-aa khaa-n-ee ketee-aa ba-n-ee kete paat nari(N)d || ketee-aa surtee sevak kete naanak a(N)t na a(N)t ||35|| gi-aan kha(N)d meh gi-aan parcha(N)d || tithai naad binod kod ana(N)d || saram kha(N)d kee baa-n-ee roop || tithai ghaa-rr-at gha-rr-ee-ai bahut anoop || ta kee-aa galaa kathee-aa naa jaahi || je ko kahai pichhai pachhutaa-e || tithai gha-rr-ee-ai surat mat man buDh || tithai gha-rr-ee-ai suraa siDhaa kee suDh ||36|| karam kha(N)d kee baa-n-ee jor || tithai hor na ko-ee hor || tithai joDh mahaabal soor || tin meh raam rahi-aa bharpoor || tithai seeto seetaa mahimaa maahi || taa ke roop na kathne jaahi || naa ohi marhi na thaage jaahi || jin kai raam vasai man maahi || tithai bhagat vashi ke lo-a || karahi ana(N)d sachaa man so-e || sach khand vasai nira(N)kaar || kar kar vekhai nadar nihaal || tithai kha(N)d ma(N)dal varbh(N)d || je ko kathai ta a(N)t na a(N)t || tithai lo-a lo-a aakaar || jiv jiv hukam tivai tiv kaar || vekhai vigsai kar veechaar || naanak kathnaa kar-rr-aa saar ||37|| jat paahaaraa Dheeraj suni-aar || ahra-n- mat ved hathee-aar || bha-o khalaa agan tap taa-o || bhaa(N)daa bhaa-o a(N)mrit tit Dhaal || gha-rr-ee-ai sabad sachee taksaal || jin ka-o nadar karam tin kaar || naanak nadree nadar nihaal ||38|| salok || pava-n- guroo paanee pitaa maataa Dharat mahat || divas raat du-e daa-ee daa-i-aa khelai sagal jagat || chang-aa-ee-aa buri-aa-ee-aa vaachai Dharam hadoor || karmee aapo aapnee ke ne-rr-ai ke door || jinee naam Dhi-aa-i-aa ga-e maskat ghaal || naanak te mukh ujle ketee chhutee naal ||1||