bani,gurbani,shri guru granth sahib ji, hukumnama , Darbar Sahib,daily mukhwak, daily hukumnama,

raag maajh cha-upday ghar 1 mehlaa 4

ik-oNkaar satnaam kartaa purakh nirbha-o nirvair akaal moorat ajoonee saibhaN gur parsaad. har har naam mai har man bhaa-i-aa. vadbhaagee har naam Dhi-aa-i-aa. gur poorai har naam siDh paa-ee ko virlaa gurmat chalai jee-o. ||1|| mai har har kharach la-i-aa bann palai. mayraa paraan sakhaa-ee sadaa naal chalai. gur poorai har naam dirhaa-i-aa har nihchal har Dhan palai jee-o. ||2|| har har sajan mayraa pareetam raa-i-aa. ko-ee aan milaavai mayray paraan jeevaa-i-aa. ha-o reh na sakaa bin daykhay pareetamaa mai neer vahay veh chalai jee-o. ||3|| satgur mitar mayraa baal sakhaa-ee. ha-o reh na sakaa bin daykhay mayree maa-ee. har jee-o kirpaa karahu gur maylhu jan naanak har Dhan palai jee-o. ||4||1|| maajh mehlaa 4. maDhusoodan mayray man tan paraanaa. ha-o har bin doojaa avar na jaanaa. ko-ee sajan sant milai vadbhaagee mai har parabh pi-aaraa dasai jee-o. ||1|| ha-o man tan khojee bhaal bhaalaa-ee. ki-o pi-aaraa pareetam milai mayree maa-ee. mil satsangat khoj dasaa-ee vich sangat har parabh vasai jee-o. ||2|| mayraa pi-aaraa pareetam satgur rakhvaalaa. ham baarik deen karahu partipaalaa. mayraa maat pitaa gur satgur pooraa gur jal mil kamal vigsai jee-o. ||3|| mai bin gur daykhay need na aavai. mayray man tan vaydan gur birahu lagaavai. har har da-i-aa karahu gur maylhu jan naanak gur mil rahsai jee-o. ||4||2|| maajh mehlaa 4. har gun parhee-ai har gun gunee-ai. har har naam kathaa nit sunee-ai. mil satsangat har gun gaa-ay jag bha-ojal dutar taree-ai jee-o. ||1|| aa-o sakhee har mayl karayhaa. mayray pareetam kaa mai day-ay sanayhaa. mayraa mitar sakhaa so pareetam bhaa-ee mai dasay har narharee-ai jee-o. ||2|| mayree baydan har gur pooraa jaanai. ha-o reh na sakaa bin naam vakhaanay. mai a-ukhaDh mantar deejai gur pooray mai har har naam uDhree-ai jee-o. ||3|| ham chaatrik deen satgur sarnaa-ee. har har naam boond mukh paa-ee. har jalniDh ham jal kay meenay jan naanak jal bin maree-ai jee-o. ||4||3|| maajh mehlaa 4. har jan sant milhu mayray bhaa-ee. mayraa har parabh dashu mai bhukh lagaa-ee. mayree sarDhaa poor jagjeevan daatay mil har darsan man bheejai jee-o. ||1|| mil satsang bolee har banee. har har kathaa mayrai man bhaanee. har har amrit har man bhaavai mil satgur amrit peejai jee-o. ||2|| vadbhaagee har sangat paavahi. bhaagheen bharam chotaa khaaveh. bin bhaagaa satsang na labhai bin sangat mail bhareejai jee-o. ||3|| mai aa-ay milhu jagjeevan pi-aaray. har har naam da-i-aa man Dhaaray. gurmat naam meethaa man bhaa-i-aa jan naanak naam man bheejai jee-o. ||4||4|| maajh mehlaa 4. har gur gi-aan har ras har paa-i-aa. man har rang raataa har ras pee-aa-i-aa. har har naam mukh har har bolee man har ras tul tul pa-udaa jee-o. ||1|| aavhu sant mai gal maylaa-ee-ai. mayray pareetam kee mai kathaa sunaa-ee-ai. har kay sant milhu man dayvaa jo gurbaanee mukh cha-udaa jee-o. ||2|| vadbhaagee har sant milaa-i-aa. gur poorai har ras mukh paa-i-aa. bhaagheen satgur nahee paa-i-aa manmukh garabh joonee nit pa-udaa jee-o. ||3|| aap da-i-aal da-i-aa parabh Dhaaree. mal ha-umai bikhi-aa sabh nivaaree. naanak hat patan vich kaaN-i-aa har laiNday gurmukh sa-udaa jee-o. ||4||5|| maajh mehlaa 4. ha-o gun govind har naam Dhi-aa-ee. mil sangat man naam vasaa-ee. har parabh agam agochar su-aamee mil satgur har ras keechai jee-o. ||1|| Dhan Dhan har jan jin har parabh jaataa. jaa-ay puchhaa jan har kee baataa. paav malovaa mal mal Dhovaa mil har jan har ras peechai jee-o. ||2|| satgur daatai naam dirhaa-i-aa. vadbhaagee gur darsan paa-i-aa. amrit ras sach amrit bolee gur poorai amrit leechai jee-o. ||3|| har satsangat sat purakh milaa-ee-ai. mil satsangat har naam Dhi-aa-ee-ai. naanak har kathaa sunee mukh bolee gurmat har naam pareechai jee-o. ||4||6|| maajh mehlaa 4. aavhu bhainay tusee milhu pi-aaree-aa. jo mayraa pareetam dasay tis kai ha-o vaaree-aa. mil satsangat laDhaa har sajan ha-o satgur vitahu ghumaa-ee-aa jee-o. ||1|| jah jah daykhaa tah tah su-aamee. too ghat ghat ravi-aa antarjaamee. gur poorai har naal dikhaali-aa ha-o satgur vitahu sad vaari-aa jee-o. ||2|| ayko pavan maatee sabh aykaa sabh aykaa jot sabaa-ee-aa. sabh ikaa jot vartai bhin bhin na ral-ee kisai dee ralaa-ee-aa. gur parsaadee ik nadree aa-i-aa ha-o satgur vitahu vataa-i-aa jee-o. ||3|| jan naanak bolai amrit banee. gursikhaaN kai man pi-aaree bhaanee. updays karay gur satgur pooraa gur satgur par-upkaaree-aa jee-o. ||4||7|| sat cha-upday mahlay cha-uthay kay. maajh mehlaa 5 cha-upday ghar 1. mayraa man lochai gur darsan taa-ee. bilap karay chaatrik kee ni-aa-ee. tarikhaa na utrai saaNt na aavai bin darsan sant pi-aaray jee-o. ||1|| ha-o gholee jee-o ghol ghumaa-ee gur darsan sant pi-aaray jee-o. ||1|| rahaa-o. tayraa mukh suhaavaa jee-o sahj Dhun banee. chir ho-aa daykhay saaringpaanee. Dhan so days jahaa tooN vasi-aa mayray sajan meet muraaray jee-o. ||2|| ha-o gholee ha-o ghol ghumaa-ee gur sajan meet muraaray jee-o. ||1|| rahaa-o. ik gharhee na miltay taa kalijug hotaa. hun kad milee-ai pari-a tuDh bhagvantaa. mohi rain na vihaavai need na aavai bin daykhay gur darbaaray jee-o. ||3|| ha-o gholee jee-o ghol ghumaa-ee tis sachay gur darbaaray jee-o. ||1|| rahaa-o. bhaag ho-aa gur sant milaa-i-aa. parabh abhinaasee ghar meh paa-i-aa. sayv karee pal chasaa na vichhurhaa jan naanak daas tumaaray jee-o. ||4|| ha-o gholee jee-o ghol ghumaa-ee jan naanak daas tumaaray jee-o. rahaa-o. ||1||8|| raag maajh mehlaa 5. saa rut suhaavee jit tuDh samaalee. so kamm suhaylaa jo tayree ghaalee. so ridaa suhaylaa jit ridai tooN vuthaa sabhnaa kay daataaraa jee-o. ||1|| tooN saajhaa saahib baap hamaaraa. na-o niDh tayrai akhut bhandaaraa. jis tooN deh so taripat aghaavai so-ee bhagat tumaaraa jee-o. ||2|| sabh ko aasai tayree baithaa. ghat ghat antar tooNhai vuthaa. sabhay saajheevaal sadaa-in tooN kisai na diseh baahraa jee-o. ||3|| tooN aapay gurmukh mukat karaa-ihi. tooN aapay manmukh janam bhavaa-ihi. naanak daas tayrai balihaarai sabh tayraa khayl dasaahraa jee-o. ||4||2||9|| maajh mehlaa 5. anhad vaajai sahj suhaylaa. sabad anand karay sad kaylaa. sahj gufaa meh taarhee laa-ee aasan ooch savaari-aa jee-o. ||1|| fir ghir apunay garih meh aa-i-aa. jo lorheedaa so-ee paa-i-aa. taripat aghaa-ay rahi-aa hai santahu gur anbha-o purakh dikhaari-aa jee-o. ||2|| aapay raajan aapay logaa. aap nirbaanee aapay bhogaa. aapay takhat bahai sach ni-aa-ee sabh chookee kook pukaari-aa jee-o. ||3|| jayhaa dithaa mai tayho kahi-aa. tis ras aa-i-aa jin bhayd lahi-aa. jotee jot milee sukh paa-i-aa jan naanak ik pasaari-aa jee-o. ||4||3||10|| maajh mehlaa 5. jit ghar pir sohaag banaa-i-aa. tit ghar sakhee-ay mangal gaa-i-aa. anad binod titai ghar soheh jo Dhan kant sigaaree jee-o. ||1|| saa gunvantee saa vadbhaagan. putarvantee seelvant sohagan. roopvant saa sugharh bichkhan jo Dhan kant pi-aaree jee-o. ||2|| achaarvant saa-ee parDhaanay. sabh singaar banay tis gi-aanay. saa kulvantee saa sabhraa-ee jo pir kai rang savaaree jee-o. ||3|| mahimaa tis kee kahan na jaa-ay. jo pir mayl la-ee ang laa-ay. thir suhaag var agam agochar jan naanak paraym saaDhaaree jee-o. ||4||4||11|| maajh mehlaa 5. khojat khojat darsan chaahay. bhaat bhaat ban ban avgaahay. nirgun sargun har har mayraa ko-ee hai jee-o aan milaavai jee-o. ||1|| khat saasat bichrat mukh gi-aanaa. poojaa tilak tirath isnaanaa. nivlee karam aasan cha-oraaseeh in meh saaNt na aavai jee-o. ||2|| anik barakh kee-ay jap taapaa. gavan kee-aa Dhartee bharmaataa. ik khin hirdai saaNt na aavai jogee bahurh bahurh uth Dhaavai jee-o. ||3|| kar kirpaa mohi saaDh milaa-i-aa. man tan seetal Dheeraj paa-i-aa. parabh abhinaasee basi-aa ghat bheetar har mangal naanak gaavai jee-o. ||4||5||12|| maajh mehlaa 5. paarbarahm aprampar dayvaa. agam agochar alakh abhayvaa. deen da-i-aal gopaal gobindaa har Dhi-aavahu gurmukh gaatee jee-o. ||1|| gurmukh maDhusoodan nistaaray. gurmukh sangee krisan muraaray. da-i-aal damodar gurmukh paa-ee-ai horat kitai na bhaatee jee-o. ||2|| nirhaaree kaysav nirvairaa. kot janaa jaa kay poojeh pairaa. gurmukh hirdai jaa kai har har so-ee bhagat ikaatee jee-o. ||3|| amogh darsan bay-ant apaaraa. vad samrath sadaa daataaraa. gurmukh naam japee-ai tit taree-ai gat naanak virlee jaatee jee-o. ||4||6||13|| maajh mehlaa 5. kahi-aa karnaa ditaa lainaa. gareebaa anaathaa tayraa maanaa. sabh kichh tooN hai tooN hai mayray pi-aaray tayree kudrat ka-o bal jaa-ee jee-o. ||1|| bhaanai ujharh bhaanai raahaa. bhaanai har gun gurmukh gaavaahaa. bhaanai bharam bhavai baho joonee sabh kichh tisai rajaa-ee jee-o. ||2|| naa ko moorakh naa ko si-aanaa. vartai sabh kichh tayraa bhaanaa. agam agochar bay-ant athaahaa tayree keemat kahan na jaa-ee jee-o. ||3|| khaak santan kee dayh pi-aaray. aa-ay pa-i-aa har tayrai du-aarai. darsan paykhat man aaghaavai naanak milan subhaa-ee jee-o. ||4||7||14|| maajh mehlaa 5. dukh taday jaa visar jaavai. bhukh vi-aapai baho biDh Dhaavai. simrat naam sadaa suhaylaa jis dayvai deen da-i-aalaa jee-o. ||1|| satgur mayraa vad samrathaa. jee-ay samaalee taa sabh dukh lathaa. chintaa rog ga-ee ha-o peerhaa aap karay partipaalaa jee-o. ||2|| baarik vaaNgee ha-o sabh kichh mangaa. dayday tot naahee parabh rangaa. pairee pai pai bahut manaa-ee deen da-i-aal gopaalaa jee-o. ||3|| ha-o balihaaree satgur pooray. jin banDhan kaatay saglay mayray. hirdai naam day nirmal kee-ay naanak rang rasaalaa jee-o. ||4||8||15|| maajh mehlaa 5. laal gopaal da-i-aal rangeelay. gahir gambheer bay-ant govinday. ooch athaah bay-ant su-aamee simar simar ha-o jeevaaN jee-o. ||1|| dukh bhanjan niDhaan amolay. nirbha-o nirvair athaah atolay. akaal moorat ajoonee sambhou man simrat thandhaa theevaaN jee-o. ||2|| sadaa sangee har rang gopaalaa. ooch neech karay partipaalaa. naam rasaa-in man tariptaa-in gurmukh amrit peevaaN jee-o. ||3|| dukh sukh pi-aaray tuDh Dhi-aa-ee. ayh sumat guroo tay paa-ee. naanak kee Dhar tooN hai thaakur har rang paar pareevaaN jee-o. ||4||9||16|| maajh mehlaa 5. Dhan so vaylaa jit mai satgur mili-aa. safal darsan naytar paykhat tari-aa. Dhan moorat chasay pal gharhee-aa Dhan so o-ay sanjogaa jee-o. ||1|| udam karat man nirmal ho-aa. har maarag chalat bharam saglaa kho-i-aa. naam niDhaan satguroo sunaa-i-aa mit ga-ay saglay rogaa jee-o. ||2|| antar baahar tayree banee. tuDh aap kathee tai aap vakhaanee. gur kahi-aa sabh ayko ayko avar na ko-ee ho-igaa jee-o. ||3|| amrit ras har gur tay pee-aa. har painan naam bhojan thee-aa. naam rang naam choj tamaasay naa-o naanak keenay bhogaa jee-o. ||4||10||17|| maajh mehlaa 5. sagal santan peh vasat ik maaNga-o. kara-o binantee maan ti-aaga-o. vaar vaar jaa-ee lakh varee-aa dayh santan kee Dhooraa jee-o. ||1|| tum daatay tum purakh biDhaatay. tum samrath sadaa sukh-daatay. sabh ko tum hee tay varsaavai a-osar karahu hamaaraa pooraa jee-o. ||2|| darsan tayrai bhavan puneetaa. aatam garh bikham tinaa hee jeetaa. tum daatay tum purakh biDhaatay tuDh jayvad avar na sooraa jee-o. ||3|| rayn santan kee mayrai mukh laagee. durmat binsee kubuDh abhaagee. sach ghar bais rahay gun gaa-ay naanak binsay kooraa jee-o. ||4||11||18|| maajh mehlaa 5. visar naahee ayvad daatay. kar kirpaa bhagtan sang raatay. dinas rain ji-o tuDh Dhi-aa-ee ayhu daan mohi karnaa jee-o. ||1|| maatee anDhee surat samaa-ee. sabh kichh dee-aa bhalee-aa jaa-ee. anad binod choj tamaasay tuDh bhaavai so honaa jee-o. ||2|| jis daa ditaa sabh kichh lainaa. chhateeh amrit bhojan khaanaa. sayj sukhaalee seetal pavnaa sahj kayl rang karnaa jee-o. ||3|| saa buDh deejai jit visrahi naahee. saa mat deejai jit tuDh Dhi-aa-ee. saas saas tayray gun gaavaa ot naanak gur charnaa jee-o. ||4||12||19|| maajh mehlaa 5. sifat saalaahan tayraa hukam rajaa-ee. so gi-aan Dhi-aan jo tuDh bhaa-ee. so-ee jap jo parabh jee-o bhaavai bhaanai poor gi-aanaa jee-o. ||1|| amrit naam tayraa so-ee gaavai. jo saahib tayrai man bhaavai. tooN santan kaa sant tumaaray sant saahib man maanaa jee-o. ||2|| tooN santan kee karahi partipaalaa. sant khayleh tum sang gopaalaa. apunay sant tuDh kharay pi-aaray too santan kay paraanaa jee-o. ||3|| un santan kai mayraa man kurbaanay. jin tooN jaataa jo tuDh man bhaanay. tin kai sang sadaa sukh paa-i-aa har ras naanak taripat aghaanaa jee-o. ||4||13||20|| maajh mehlaa 5. tooN jalniDh ham meen tumaaray. tayraa naam boond ham chaatrik tikhhaaray. tumree aas pi-aasaa tumree tum hee sang man leenaa jee-o. ||1|| ji-o baarik pee kheer aghaavai. ji-o nirDhan Dhan daykh sukh paavai. tarikhaavaNt jal peevat thandhaa ti-o har sang ih man bheenaa jee-o. ||2|| ji-o anDhi-aarai deepak pargaasaa. bhartaa chitvat pooran aasaa. mil pareetam ji-o hot anandaa ti-o har rang man rangeenaa jee-o. ||3|| santan mo ka-o har maarag paa-i-aa. saaDh kirpaal har sang gijhaa-i-aa. har hamraa ham har kay daasay naanak sabad guroo sach deenaa jee-o. ||4||14||21|| maajh mehlaa 5. amrit naam sadaa nirmalee-aa. sukh-daa-ee dookh bidaaran haree-aa. avar saad chakh saglay daykhay man har ras sabh tay meethaa jee-o. ||1|| jo jo peevai so tariptaavai. amar hovai jo naam ras paavai. naam niDhaan tiseh paraapat jis sabad guroo man voothaa jee-o. ||2|| jin har ras paa-i-aa so taripat aghaanaa. jin har saad paa-i-aa so naahi dulaanaa. tiseh paraapat har har naamaa jis mastak bhaageethaa jee-o. ||3|| har ikas hath aa-i-aa varsaanay bahutayray. tis lag mukat bha-ay ghanayray. naam niDhaanaa gurmukh paa-ee-ai kaho naanak virlee deethaa jee-o. ||4||15||22|| maajh mehlaa 5. niDh siDh riDh har har har mayrai. janam padaarath gahir gambheerai. laakh kot khusee-aa rang raavai jo gur laagaa paa-ee jee-o. ||1|| darsan paykhat bha-ay puneetaa. sagal uDhaaray bhaa-ee meetaa. agam agochar su-aamee apunaa gur kirpaa tay sach Dhi-aa-ee jee-o. ||2|| jaa ka-o khojeh sarab upaa-ay. vadbhaagee darsan ko virlaa paa-ay. ooch apaar agochar thaanaa oh mahal guroo daykhaa-ee jee-o. ||3|| gahir gambheer amrit naam tayraa. mukat bha-i-aa jis ridai vasayraa. gur banDhan tin kay saglay kaatay jan naanak sahj samaa-ee jee-o. ||4||16||23|| maajh mehlaa 5. parabh kirpaa tay har har Dhi-aava-o. parabhoo da-i-aa tay mangal gaava-o. oothat baithat sovat jaagat har Dhi-aa-ee-ai sagal avradaa jee-o. ||1|| naam a-ukhaDh mo ka-o saaDhoo dee-aa. kilbikh kaatay nirmal thee-aa. anad bha-i-aa niksee sabh peeraa sagal binaasay dardaa jee-o. ||2|| jis kaa ang karay mayraa pi-aaraa. so muktaa saagar sansaaraa. sat karay jin guroo pachhaataa so kaahay ka-o dardaa jee-o. ||3|| jab tay saaDhoo sangat paa-ay. gur bhaytat ha-o ga-ee balaa-ay. saas saas har gaavai naanak satgur dhaak lee-aa mayraa parh-daa jee-o. ||4||17||24|| maajh mehlaa 5. ot pot sayvak sang raataa. parabh partipaalay sayvak sukh-daata. paanee pakhaa peesa-o sayvak kai thaakur hee kaa aahar jee-o. ||1|| kaat silak parabh sayvaa laa-i-aa. hukam saahib kaa sayvak man bhaa-i-aa. so-ee kamaavai jo saahib bhaavai sayvak antar baahar maahar jee-o. ||2|| tooN daanaa thaakur sabh biDh jaaneh. thaakur kay sayvak har rang maaneh. jo kichh thaakur kaa so sayvak kaa sayvak thaakur hee sang jaahar jee-o. ||3|| apunai thaakur jo pehraa-i-aa. bahur na laykhaa puchh bulaa-i-aa. tis sayvak kai naanak kurbaanee so gahir gabheeraa ga-uhar jee-o. ||4||18||25|| maajh mehlaa 5. sabh kichh ghar meh baahar naahee. baahar tolai so bharam bhulaahee. gur parsaadee jinee antar paa-i-aa so antar baahar suhaylaa jee-o. ||1|| jhim jhim varsai amrit Dhaaraa. man peevai sun sabad beechaaraa. anad binod karay din raatee sadaa sadaa har kaylaa jee-o. ||2|| janam janam kaa vichhurhi-aa mili-aa. saaDh kirpaa tay sookaa hari-aa. sumat paa-ay naam Dhi-aa-ay gurmukh ho-ay maylaa jee-o. ||3|| jal tarang ji-o jaleh samaa-i-aa. ti-o jotee sang jot milaa-i-aa. kaho naanak bharam katay kivaarhaa bahurh na ho-ee-ai ja-ulaa jee-o. ||4||19||26|| maajh mehlaa 5. tis kurbaanee jin tooN suni-aa. tis balihaaree jin rasnaa bhani-aa. vaar vaar jaa-ee tis vitahu jo man tan tuDh aaraaDhay jee-o. ||1|| tis charan pakhaalee jo tayrai maarag chaalai. nain nihaalee tis purakh da-i-aalai. man dayvaa tis apunay saajan jin gur mil so parabh laaDhay jee-o. ||2|| say vadbhaagee jin tum jaanay. sabh kai maDhay alipat nirbaanay. saaDh kai sang un bha-ojal tari-aa sagal doot un saaDhay jee-o. ||3|| tin kee saran pari-aa man mayraa. maan taan taj moh anDhayraa. naam daan deejai naanak ka-o tis parabh agam agaaDhay jee-o. ||4||20||27|| maajh mehlaa 5. tooN payd saakh tayree foolee. tooN sookham ho-aa asthoolee. tooN jalniDh tooN fayn budbudaa tuDh bin avar na bhaalee-ai jee-o. ||1|| tooN soot manee-ay bhee tooNhai. tooN ganthee mayr sir tooNhai. aad maDh ant parabh so-ee avar na ko-ay dikhaalee-ai jee-o. ||2|| tooN nirgun sargun sukh-daata. tooN nirbaan rasee-aa rang raataa. apnay kartab aapay jaaneh aapay tuDh samaalee-ai jee-o. ||3|| tooN thaakur sayvak fun aapay. tooN gupat pargat parabh aapay. naanak daas sadaa gun gaavai ik bhoree nadar nihaalee-ai jee-o. ||4||21||28|| maajh mehlaa 5. safal so banee jit naam vakhaanee. gur parsaad kinai virlai jaanee. Dhan so vaylaa jit har gaavat sunnaa aa-ay tay parvaanaa jee-o. ||1|| say naytar parvaan jinee darsan paykhaa. say kar bhalay jinee har jas laykhaa. say charan suhaavay jo har maarag chalay ha-o bal tin sang pachhaanaa jee-o. ||2|| sun saajan mayray meet pi-aaray. saaDhsang khin maahi uDhaaray. kilvikh kaat ho-aa man nirmal mit ga-ay aavan jaanaa jee-o. ||3|| du-ay kar jorh ik bin-o kareejai. kar kirpaa dubdaa pathar leejai. naanak ka-o parabh bha-ay kirpaalaa parabh naanak man bhaanaa jee-o. ||4||22||29|| maajh mehlaa 5. amrit banee har har tayree. sun sun hovai param gat mayree. jalan bujhee seetal ho-ay manoo-aa satgur kaa darsan paa-ay jee-o. ||1|| sookh bha-i-aa dukh door paraanaa. sant rasan har naam vakhaanaa. jal thal neer bharay sar subhar birthaa ko-ay na jaa-ay jee-o. ||2|| da-i-aa Dhaaree tin sirjanhaaray. jee-a jant saglay partipaaray. miharvaan kirpaal da-i-aalaa saglay taripat aghaa-ay jee-o. ||3|| van tarin taribhavan keeton hari-aa. karanhaar khin bheetar kari-aa. gurmukh naanak tisai araaDhay man kee aas pujaa-ay jee-o. ||4||23||30|| maajh mehlaa 5. tooN mayraa pitaa tooNhai mayraa maataa. tooN mayraa banDhap tooN mayraa bharaataa. tooN mayraa raakhaa sabhnee thaa-ee taa bha-o kayhaa kaarhaa jee-o. ||1|| tumree kirpaa tay tuDh pachhaanaa. tooN mayree ot tooNhai mayraa maanaa. tujh bin doojaa avar na ko-ee sabh tayraa khayl akhaarhaa jee-o. ||2|| jee-a jant sabh tuDh upaa-ay. jit jit bhaanaa tit tit laa-ay. sabh kichh keetaa tayraa hovai naahee kichh asaarhaa jee-o. ||3|| naam Dhi-aa-ay mahaa sukh paa-i-aa. har gun gaa-ay mayraa man seetlaa-i-aa. gur poorai vajee vaaDhaa-ee naanak jitaa bikhaarhaa jee-o. ||4||24||31|| maajh mehlaa 5. jee-a paraan parabh maneh aDhaaraa. bhagat jeeveh gun gaa-ay apaaraa. gun niDhaan amrit har naamaa har Dhi-aa-ay Dhi-aa-ay sukh paa-i-aa jee-o. ||1|| mansaa Dhaar jo ghar tay aavai. saaDhsang janam maran mitaavai. aas manorath pooran hovai bhaytat gur darsaa-i-aa jee-o. ||2|| agam agochar kichh mit nahee jaanee. saaDhik siDh Dhi-aavahi gi-aanee. khudee mitee chookaa bholaavaa gur man hee meh paragtaa-i-aa jee-o. ||3|| anad mangal kali-aan niDhaanaa. sookh sahj har naam vakhaanaa. ho-ay kirpaal su-aamee apnaa naa-o naanak ghar meh aa-i-aa jee-o. ||4||25||32|| maajh mehlaa 5. sun sun jeevaa so-ay tumaaree. tooN pareetam thaakur at bhaaree. tumray kartab tum hee jaanhu tumree ot gopaalaa jee-o. ||1|| gun gaavat man hari-aa hovai. kathaa sunat mal saglee khovai. bhaytat sang saaDh santan kai sadaa japa-o da-i-aalaa jee-o. ||2|| parabh apunaa saas saas samaara-o. ih mat gur parsaad man Dhaara-o. tumree kirpaa tay ho-ay pargaasaa sarab ma-i-aa partipaalaa jee-o. ||3|| sat sat sat parabh so-ee. sadaa sadaa sad aapay ho-ee. chalit tumaaray pargat pi-aaray daykh naanak bha-ay nihaalaa jee-o. ||4||26||33|| maajh mehlaa 5. hukmee varsan laagay mayhaa. saajan sant mil naam japayhaa. seetal saaNt sahj sukh paa-i-aa thaadh paa-ee parabh aapay jee-o. ||1|| sabh kichh bahuto bahut upaa-i-aa. kar kirpaa parabh sagal rajaa-i-aa. daat karahu mayray daataaraa jee-a jant sabh Dharaapay jee-o. ||2|| sachaa saahib sachee naa-ee. gur parsaad tis sadaa Dhi-aa-ee. janam maran bhai kaatay mohaa binsay sog santaapay jee-o. ||3|| saas saas naanak saalaahay. simrat naam kaatay sabh faahay. pooran aas karee khin bheetar har har har gun jaapay jee-o. ||4||27||34|| maajh mehlaa 5. aa-o saajan sant meet pi-aaray. mil gaavah gun agam apaaray. gaavat sunat sabhay hee muktay so Dhi-aa-ee-ai jin ham kee-ay jee-o. ||1|| janam janam kay kilbikh jaaveh. man chinday say-ee fal paavahi. simar saahib so sach su-aamee rijak sabhas ka-o dee-ay jee-o. ||2|| naam japat sarab sukh paa-ee-ai. sabh bha-o binsai har har Dhi-aa-ee-ai. jin sayvi-aa so paargiramee kaaraj saglay thee-ay jee-o. ||3|| aa-ay pa-i-aa tayree sarnaa-ee. ji-o bhaavai ti-o laihi milaa-ee. kar kirpaa parabh bhagtee laavhu sach naanak amrit pee-ay jee-o. ||4||28||35|| maajh mehlaa 5. bha-ay kirpaal govind gusaa-ee. maygh varsai sabhnee thaa-ee. deen da-i-aal sadaa kirpaalaa thaadh paa-ee kartaaray jee-o. ||1|| apunay jee-a jant partipaaray. ji-o baarik maataa sammaaray. dukh bhanjan sukh saagar su-aamee dayt sagal aahaaray jee-o. ||2|| jal thal poor rahi-aa miharvaanaa. sad balihaar jaa-ee-ai kurbaanaa. rain dinas tis sadaa Dhi-aa-ee je khin meh sagal uDhaaray jee-o. ||3|| raakh lee-ay saglay parabh aapay. utar ga-ay sabh sog santaapay. naam japat man tan haree-aaval parabh naanak nadar nihaaray jee-o. ||4||29||36|| maajh mehlaa 5. jithai naam japee-ai parabh pi-aaray. say asthal so-in cha-ubaaray. jithai naam na japee-ai mayray go-idaa say-ee nagar ujaarhee jee-o. ||1|| har rukhee rotee khaa-ay samaalay. har antar baahar nadar nihaalay. khaa-ay khaa-ay karay badfailee jaan visoo kee vaarhee jee-o. ||2|| santaa saytee rang na laa-ay. saakat sang vikram kamaa-ay. dulabh dayh kho-ee agi-aanee jarh apunee aap upaarhee jee-o. ||3|| tayree saran mayray deen da-i-aalaa. sukh saagar mayray gur gopaalaa. kar kirpaa naanak gun gaavai raakho saram asaarhee jee-o. ||4||30||37|| maajh mehlaa 5. charan thaakur kay ridai samaanay. kal kalays sabh door pa-i-aanay. saaNt sookh sahj Dhun upjee saaDhoo sang nivaasaa jee-o. ||1|| laagee pareet na tootai moolay. har antar baahar rahi-aa bharpooray. simar simar simar gun gaavaa kaatee jam kee faasaa jee-o. ||2|| amrit varkhai anhad banee. man tan antar saaNt samaanee. taripat aghaa-ay rahay jan tayray satgur kee-aa dilaasaa jee-o. ||3|| jis kaa saa tis tay fal paa-i-aa. kar kirpaa parabh sang milaa-i-aa. aavan jaan rahay vadbhaagee naanak pooran aasaa jee-o. ||4||31||38|| maajh mehlaa 5. meehu pa-i-aa parmaysar paa-i-aa. jee-a jant sabh sukhee vasaa-i-aa. ga-i-aa kalays bha-i-aa sukh saachaa har har naam samaalee jee-o. ||1|| jis kay say tin hee partipaaray. paarbarahm parabh bha-ay rakhvaaray. sunee baynantee thaakur mayrai pooran ho-ee ghaalee jee-o. ||2|| sarab jee-aa ka-o dayvanhaaraa. gur parsaadee nadar nihaaraa. jal thal mahee-al sabh tariptaanay saaDhoo charan pakhaalee jee-o. ||3|| man kee ichh pujaavanhaaraa. sadaa sadaa jaa-ee balihaaraa. naanak daan kee-aa dukh bhanjan ratay rang rasaalee jee-o. ||4||32||39|| maajh mehlaa 5. man tan tayraa Dhan bhee tayraa. tooN thaakur su-aamee parabh mayraa. jee-o pind sabh raas tumaaree tayraa jor gopaalaa jee-o. ||1|| sadaa sadaa tooNhai sukh-daa-ee. niv niv laagaa tayree paa-ee. kaar kamaavaa jay tuDh bhaavaa jaa tooN deh da-i-aalaa jee-o. ||2|| parabh tum tay lahnaa tooN mayraa gahnaa. jo tooN deh so-ee sukh sahnaa. jithai rakheh baikuNth tithaa-ee tooN sabhnaa kay partipaalaa jee-o. ||3|| simar simar naanak sukh paa-i-aa. aath pahar tayray gun gaa-i-aa. sagal manorath pooran ho-ay kaday na ho-ay dukhaalaa jee-o. ||4||33||40|| maajh mehlaa 5. paarbarahm parabh maygh pathaa-i-aa. jal thal mahee-al dah dis varsaa-i-aa. saaNt bha-ee bujhee sabh tarisnaa anad bha-i-aa sabh thaa-ee jee-o. ||1|| sukh-daata dukh bhaNjanhaaraa. aapay bakhas karay jee-a saaraa. apnay keetay no aap partipaalay pa-i pairee tiseh manaa-ee jee-o. ||2|| jaa kee saran pa-i-aa gat paa-ee-ai. saas saas har naam Dhi-aa-ee-ai. tis bin hor na doojaa thaakur sabh tisai kee-aa jaa-ee jee-o. ||3|| tayraa maan taan parabh tayraa. tooN sachaa saahib gunee gahayraa. naanak daas kahai baynantee aath pahar tuDh Dhi-aa-ee jee-o. ||4||34||41|| maajh mehlaa 5. sabhay sukh bha-ay parabh tuthay. gur pooray kay charan man vuthay. sahj samaaDh lagee liv antar so ras so-ee jaanai jee-o. ||1|| agam agochar saahib mayraa. ghat ghat antar vartai nayraa. sadaa alipat jee-aa kaa daataa ko virlaa aap pachhaanai jee-o. ||2|| parabh milnai kee ayh neesaanee. man iko sachaa hukam pachhaanee. sahj santokh sadaa tariptaasay anad khasam kai bhaanai jee-o. ||3|| hathee ditee parabh dayvanhaarai. janam maran rog sabh nivaaray. naanak daas kee-ay parabh apunay har keertan rang maanay jee-o. ||4||35||42|| maajh mehlaa 5. keenee da-i-aa gopaal gusaa-ee. gur kay charan vasay man maahee. angeekaar kee-aa tin kartai dukh kaa dayraa dhaahi-aa jee-o. ||1|| man tan vasi-aa sachaa so-ee. bikh-rhaa thaan na disai ko-ee. doot dusman sabh sajan ho-ay ayko su-aamee aahi-aa jee-o. ||2|| jo kichh karay so aapay aapai. buDh si-aanap kichhoo na jaapai. aapni-aa santaa no aap sahaa-ee parabh bharam bhulaavaa laahi-aa jee-o. ||3|| charan kamal jan kaa aaDhaaro. aath pahar raam naam vaapaaro. sahj anand gaavahi gun govind parabh naanak sarab samaahi-aa jee-o. ||4||36||43|| maajh mehlaa 5. so sach mandar jit sach Dhi-aa-ee-ai. so ridaa suhaylaa jit har gun gaa-ee-ai. saa Dharat suhaavee jit vaseh har jan sachay naam vitahu kurbaano jee-o. ||1|| sach vadaa-ee keem na paa-ee. kudrat karam na kahnaa jaa-ee. Dhi-aa-ay Dhi-aa-ay jeeveh jan tayray sach sabad man maano jee-o. ||2|| sach saalaahan vadbhaagee paa-ee-ai. gur parsaadee har gun gaa-ee-ai. rang ratay tayrai tuDh bhaaveh sach naam neesaano jee-o. ||3|| sachay ant na jaanai ko-ee. thaan thanantar sachaa so-ee. naanak sach Dhi-aa-ee-ai sad hee antarjaamee jaano jee-o. ||4||37||44|| maajh mehlaa 5. rain suhaavarhee dinas suhaylaa. jap amrit naam satsang maylaa. gharhee moorat simrat pal vanjahi jeevan safal tithaa-ee jee-o. ||1|| simrat naam dokh sabh laathay. antar baahar har parabh saathay. bhai bha-o bharam kho-i-aa gur poorai daykhaa sabhnee jaa-ee jee-o. ||2|| parabh samrath vad ooch apaaraa. na-o niDh naam bharay bhandaaraa. aad ant maDh parabh so-ee doojaa lavai na laa-ee jee-o. ||3|| kar kirpaa mayray deen da-i-aalaa. jaachik jaachai saaDh ravaalaa. deh daan naanak jan maagai sadaa sadaa har Dhi-aa-ee jee-o. ||4||38||45|| maajh mehlaa 5. aithai tooNhai aagai aapay. jee-a jantar sabh tayray thaapay. tuDh bin avar na ko-ee kartay mai Dhar ot tumaaree jee-o. ||1|| rasnaa jap jap jeevai su-aamee. paarbarahm parabh antarjaamee. jin sayvi-aa tin hee sukh paa-i-aa so janam na joo-ai haaree jee-o. ||2|| naam avkhaDh jin jan tayrai paa-i-aa. janam janam kaa rog gavaa-i-aa. har keertan gaavhu din raatee safal ayhaa hai kaaree jee-o. ||3|| darisat Dhaar apnaa daas savaari-aa. ghat ghat antar paarbarahm namaskaari-aa. ikas vin hor doojaa naahee baabaa naanak ih mat saaree jee-o. ||4||39||46|| maajh mehlaa 5. man tan rataa raam pi-aaray. sarbas deejai apnaa vaaray. aath pahar govind gun gaa-ee-ai bisar na ko-ee saasaa jee-o. ||1|| so-ee saajan meet pi-aaraa. raam naam saaDhsang beechaaraa. saaDhoo sang tareejai saagar katee-ai jam kee faasaa jee-o. ||2|| chaar padaarath har kee sayvaa. paarjaat jap alakh abhayvaa. kaam kroDh kilbikh gur kaatay pooran ho-ee aasaa jee-o. ||3|| pooran bhaag bha-ay jis paraanee. saaDhsang milay saarangpaanee. naanak naam vasi-aa jis antar parvaan girsat udaasaa jee-o. ||4||40||47|| maajh mehlaa 5. simrat naam ridai sukh paa-i-aa. kar kirpaa bhagteeN paragtaa-i-aa. satsang mil har har japi-aa binsay aalas rogaa jee-o. ||1|| jaa kai garihi nav niDh har bhaa-ee. tis mili-aa jis purab kamaa-ee. gi-aan Dhi-aan pooran parmaysur parabh sabhnaa galaa jogaa jee-o. ||2|| khin meh thaap uthaapanhaaraa. aap ikantee aap pasaaraa. layp nahee jagjeevan daatay darsan dithay lahan vijogaa jee-o. ||3|| anchal laa-ay sabh sisat taraa-ee. aapnaa naa-o aap japaa-ee. gur bohith paa-i-aa kirpaa tay naanak Dhur sanjogaa jee-o. ||4||41||48|| maajh mehlaa 5. so-ee karnaa je aap karaa-ay. jithai rakhai saa bhalee jaa-ay. so-ee si-aanaa so pativantaa hukam lagai jis meethaa jee-o. ||1|| sabh paro-ee ikat Dhaagai. jis laa-ay la-ay so charnee laagai. ooNDh kaval jis ho-ay pargaasaa tin sarab niranjan deethaa jee-o. ||2|| tayree mahimaa tooNhai jaaneh. apnaa aap tooN aap pachhaaneh. ha-o balihaaree santan tayray jin kaam kroDh lobh peethaa jee-o. ||3|| tooN nirvair sant tayray nirmal. jin daykhay sabh utreh kalmal. naanak naam Dhi-aa-ay Dhi-aa-ay jeevai binsi-aa bharam bha-o Dheethaa jee-o. ||4||42||49|| maaNjh mehlaa 5. jhoothaa mangan jay ko-ee maagai. tis ka-o martay gharhee na laagai. paarbarahm jo sad hee sayvai so gur mil nihchal kahnaa. ||1|| paraym bhagat jis kai man laagee. gun gaavai an-din nit jaagee. baah pakarh tis su-aamee maylai jis kai mastak lahnaa. ||2|| charan kamal bhagtaaN man vuthay. vin parmaysar saglay muthay. sant janaaN kee Dhoorh nit baaNchheh naam sachay kaa gahnaa. ||3|| oothat baithat har har gaa-ee-ai. jis simrat var nihchal paa-ee-ai. naanak ka-o parabh ho-ay da-i-aalaa tayraa keetaa sahnaa. ||4||43||50||