bani,gurbani,shri guru granth sahib ji, hukumnama , Darbar Sahib,daily mukhwak, daily hukumnama,

ik-o(N)kaar satgur prsaad ||

sireeraag mehlaa 1 ghar 1 asatpadee-aa || aakh aakh man vaav-n-aa ji-o ji-o jaapai vaa-e || jis no vaa-e su-n-aa-ee-ai so kevad kit thaa-e || aakha-n- vaa-le jet-rr-e sabh aakh ra-he liv laa-e ||1|| baabaa alhu agam apaar || paakee naa-ee paak thaa-e sachaa paravdigaar ||1|| rahaa-o || tera hukam na jaapee ket-rr-aa likh na jaa-n-ai ko-e || je sa-o saa-ir me-lee-ah til na pujaav-hi ro-e || keemat kinai na paa-ee-aa sabh su-n- su-n- aakha-hi so-e ||2|| peer paikaamar saalak saadak suh-de a-or saheed || sekh masaa-ik kaajee mulaa dar darves raseed || barkat tin ka-o aglee pa-rr-de rahan darood ||3|| puchh na saaje puchh na dhaahe puchh na de-vai le-e || aap-n-ee kudrat aa-pe jaa-n-ai aa-pe kara-n- ka-re-e || sabhna ve-khai nadar kar jai bhaavai tai de-e ||4|| thaavaa naav na jaa-n-ee-ahi naavaa kevad naa-o || jithai vasai me-raa paatisaahu so kevad hai thaa-o || a(N)ba-rr ko-e na sak-ee ha-o kis no puchha-n- jaa-o ||5|| varnaa varan na bhaavnee je kisai vadaa ka-re-e || va-de hath vadi-aa-ee-aa jai bhaavai tai de-e || hukam savaa-re aap-n-ai chassa na dhil ka-re-e ||6|| sabh ko aakhai bahut bahut lai-n-ai kai veechaar || ke-vad daataa aakhee-ai de kai rahi-aa sumaar || naanak tot na aavee te-re jugah jugah bha(N)daar ||7||1|| mehlaa 1 || sa-bhe ka(N)t ma-he-lee-aa saglee-aa kara-hi seegaar || ga-n-at ga-n-aava-n- aa-ee-aa soohaa ves vikaar || pakha(N)d prem na paa-ee-ai khotaa paaj khu-aar ||1|| har jee-o i-o pir raavai naar || tuDh bhaavan sohaaga-n-ee ap-n-ee kirpaa lai-hi savaar ||1|| rahaa-o || gur sabdee seegaaree-aa tan man pir kai paas || du-e kar jorr kha-rr-ee takai sach kahai ardaas || laal ratee sach bhai vasee bhaa-e ratee ra(N)g raas ||2|| pri-a kee cheree kaa(N)dhee-ai laalee maanai naa-o || saachee preet na tut-ee saa-che me-l milaa-o || sabad ratee man ve-Dhi-aa ha-o sad balihaarai jaa-o ||3|| saa Dhan ra(N)d na bais-ee je satgur maa-hi samaa-e || pir reesaaloo na-otaano saacha-o marai na jaa-e || nit ravai sohaaga-n-ee saachee nadar rajaa-e ||4|| saach Dha-rr-ee Dhan maadee-ai kaapa-rr prem seegaar || cha(N)Dan cheet vasaa-i-aa ma(N)dar dasvaa du-aar || deepak sabad vigaasi-aa raam naam ur haar ||5|| naaree a(N)dar soh-n-ee mastak ma-n-ee pi-aar || sobhaa surat suhaava-n-ee saachai prem apaar || bin pir purakh na jaa-n-ee saa-che gur kai het pi-aar ||6|| nis a(N)Dhi-aaree sutee-e ki-o pir bin rai-n- vihaa-e || a(N)k jala-o tan jaale-a-o man Dhan jal bal jaa-e || jaa Dhan ka(N)t na raavee-aa taa birthaa joban jaa-e ||7|| se-jai ka(N)t ma-he-l-rr-ee sootee boojh na paa-e || ha-o sutee pir jaag-n-aa kis ka-o poochha-o jaa-e || satgur me-lee bhai vasee naanak prem sakhaa-e ||8||2|| sireeraag mehlaa 1 || aa-pe gu-n- aa-pe kathai aa-pe su-n- veechaar || aa-pe ratan parakh too(N) aa-pe mol apaar || saacha-o maan mahat too(N) aa-pe deva-n-haar ||1|| har jee-o too(N) kartaa kartaar || ji-o bhaavai ti-o raakh too(N) har naam milai aachaar ||1|| rahaa-o || aa-pe heeraa nirmalaa aa-pe ra(N)g majeeth || aa-pe motee oojlo aa-pe bhagat baseeth || gur kai sabad salaah-n-aa ghat ghat deeth adeeth ||2|| aa-pe saagar bohithaa aa-pe paar apaar || saachee vaat sujaa-n- too(N) sabad laghaava-n-haar || nidri-aa dar jaa-n-ee-ai baajh guroo gubaar ||3|| asthir kartaa dekhee-ai hor ketee aavai jaa-e || aa-pe nirmal ek too(N) hor ba(N)Dhee Dha(N)Dhai paa-e || gur raa-khe se ub-re saa-che si-o liv laa-e ||4|| har jee-o sabad pachhaa-n-ee-ai saach ra-te gur vaak || tit tan mai-l na lag-ee sach ghar jis otaak || nadar ka-re sach paa-ee-ai bin naavai ki-aa saak ||5|| jinee sach pachhaa-n-i-aa se sukhee-e jug chaar || ha-umai trisnaa maar kai sach rakhi-aa ur Dhaar || jag m-hi laahaa ek naam paa-ee-ai gur veechaar ||6|| saacha-o vakhar laadee-ai laabh sadaa sach raas || saachee dargeh bais-ee bhagat sachee ardaas || pat si-o lekhaa nib-rr-ai raam naam pargaas ||7|| oochaa oocha-o aakhee-ai kaha-o na dekhi-aa jaa-e || jah dekhaa tah ek too(N) satgur dee-aa deikhaa-e || jot nira(N)tar jaa-n-ee-ai naanak sahj subhaa-e ||8||3|| sireeraag mehlaa 1 || machhulee jaal na jaa-n-i-aa sar khaaraa asgaahu || at si-aa-n-ee soh-n-ee ki-o keeto vesaahu || kee-te kaara-n- paak-rr-ee kaal na talai siraahu ||1|| bhaa-ee re i-o sir jaa-n-hu kaal || ji-o machhee ti-o maa-n-saa pavai achi(N)taa jaal ||1|| rahaa-o || sabh jag baaDho kaal ko bin gur kaal afaar || sach ra-te se ub-re dubiDhaa chhod vikaar || ha-o tin kai balihaar-n-ai dar sachai sachiaar ||2|| seechaane ji-o pa(N)khee-aa jaalee baDhik haath || gur raa-khe se ub-re hor faa-the chogai saath || bin naavai chu-n- sutee-ah ko-e na sa(N)gee saath ||3|| sacho sachaa aakhee-ai sa-che sachaa thaan || jinee sachaa ma(N)ni-aa tin man sach Dhi-aan || man mukh soo-che jaa-n-ee-ahi gurmukh jinaa gi-aan ||4|| satgur agai ardaas kar saajan de-e milaa-e || saajan mili-ai sukh paa-i-aa jamdoot mu-e bikh khaa-e || naavai a(N)dar ha-o vasaa(N) naa-o vasai man aa-e ||5|| baajh guroo gubaar hai bin sabdai boojh na paa-e || gurmatee pargaas ho-e sach rahai liv laa-e || tithai kaal na sa(N)ch-rai jotee jot samaa-e ||6|| too(N)hai saajan too(N) sujaa-n- too(N) aa-pe mela-n-haar || gur sabdee salaahee-ai a(N)t na paaraavaar || tithai kaal na ap-rr-ai jithai gur kaa sabad apaar ||7|| hukmee sa-bhe oopja-hi hukmee kaar kamaa-hi || hukmee kaalai vas hai hukmee saach samaa-hi || naanak jo tis bhaavai so thee-ai inaa ja(N)taa vas kichh naahi ||8||4|| sireeraag mehlaa 1 || man joothai tan jooth hai jihvaa joothee ho-e || mukh jhoothai jhooth bol-n-aa ki-o kar soochaa ho-e || bin abh sabad na maa(N)jee-ai saa-che te sach ho-e ||1|| mu(N)-Dhe gu-n-hee-n-ee sukh ke-hi || pir ralee-aa ras maa-n-see saach sabad sukh ne-hi ||1|| rahaa-o || pir par-de-see je thee-ai Dhan vaa(N)dhee jhoore-e || ji-o jal tho-rr-ai machhulee kara-n- palaav ka-re-e || pir bhaavai sukh paa-ee-ai jaa aa-pe nadar ka-re-e ||2|| pir saalaahee aap-n-aa sakhee sahe-lee naal || tan sohai man mohi-aa ratee ra(N)g nihaal || sabad savaaree soh-n-ee pir raa-ve gu-n- naal ||3|| kaama-n- kaam na aavee khotee avga-n-i-aar || naa sukh pe-ee-ai saahurai jhooth jalee vekaar || aava-n- va(N)jan daakh-rr-o chhodee ka(N)t visaar ||4|| pir kee naar suhaava-n-ee mutee so kit saad || pir kai kaam na aavee bo-le faadil baad || dar ghar dho-ee naa lahai chhootee doojai saad ||5|| pa(N)dit vaach-hi pothee-aa naa boojh-hi veechaar || an ka-o matee de chal-hi maa-i-aa kaa vaapaar || kathnee jhoothee jag bhavai rah-n-ee sabad so saar ||6|| kete pa(N)dit jotkee be-daa karahi beechaar || vaad viroDh salaah-n-e vaa-de aava-n- jaa-n- || bin gur karam na chhutsee kahi sun aakh vakhaa-n- ||7|| sabh gu-n-va(N)tee aakhee-ahi mai gu-n- naahee ko-e || har var naar suhaava-n-ee mai bhaavai prabh so-e || naanak sabad milaav-rr-aa naa ve-chho-rr-aa ho-e ||8||5|| sireeraag mehlaa 1 || jap tap sa(N)jam saaDhee-ai tirath keechai vaas || pu(N)n daan cha(N)g-i-aa-ee-aa bin saa-che ki-aa taas || jehaa raa-Dhe te-haa lu-n-ai bin gu-n- janam vi-n-aas ||1|| mu(N)-Dhey gu-n- daasee sukh ho-e || avaga-n- ti-aag samaa-ee-ai gurmat poorna so-e ||1|| rahaa-o || vi-n- raasee vapaaree-aa ta-ke ku(N)daa chaar || mool na bujhai aap-n-aa vasat rahee ghar baar || vi-n- vakhar dukh aglaa koo-rr- muthee koo-rr-i-aar ||2|| laahaa ahinis na-otanaa par-khe ratan veechaar || vasat lahai ghar aap-n-ai chalai kaaraj saar || va-n-jaari-aa si-o va-n-aj kar gurmukh braham beechaar ||3|| sa(N)taa(N) sa(N)gat paa-ee-ai je me-le me-la-n-haar || mili-aa ho-e na vichhu-rr-ai jis a(N)tar jot apaar || sachai aasa-n- sach rahai sachai prem pi-aar ||4|| jinee aap pachaa-n-i-aa ghar m-hi mahal suthaa-e || sa-che se-tee rati-aa sacho palai paa-e || tribhava-n- so prabh jaa-n-ee-ai saacho saachai naa-e ||5|| saa Dhan kharee suhaava-n-ee jin pir jaataa sa(N)g || mahlee mahal bulaa-ee-ai so pir raa-ve ra(N)g || sach suhaaga-n- saa bhalee pir mohee gu-n- sa(N)g ||6|| bhoolee bhoolee thal cha-rr-aa thal cha-rr- doogar jaa-o || ban m-hi bhooleee je firaa bin gur boojh na paa-o || naavhu bhoolee je firaa fir fir aava-o jaa-o ||7|| puchhahu jaa-e paDhaa-oo-aa cha-le chaakar ho-e || raajan jaa-n-hi aap-n-aa dar ghar thaak na ho-e || naanak e-ko rav rahi-aa doojaa ava na ko-e ||8||6|| sireeraag mehlaa 1 || gur te nirmal jaa-n-ee-ai nirmal deh sareer || nirmal saacho man vasai so jaa-n-ai abh peer || sahjai te sukh aglo naa laagai jam teer ||1|| bhaa-ee re mai-l naagee nirmal jal naa-e || nirmal saachaa ek too hor mail bharee sabh jaa-e ||1|| rahaa-o || har kaa ma(N)dir soh-n-aa kee-aa kar-n-aihaar || rav sas deep anoop jot tribhava-n- jot apaar || haat pata-n- ga-rr- kot-rr-ee sach sa-udaa vaapaar ||2|| gi-aan a(N)jan bhai bha(N)naa dekh nira(N)jan bhaa-e || gupat prgat sabh jaa-n-ee-ai je man raakhai thaa-e || aisa satgur je milai taa seh-je la-e milaa-e ||3|| kas kasvatee laa-ee-ai par-khe hit chit laa-e || kho-te tha-ur na paa-inee kha-re khajaanai paa-e || aas a(N)desaa door kar i-o mal jaa-e samaa-e ||4|| sukh ka-o maagai sabh ko dukh na maagai ko-e || sukhai ka-o dukh aglaa manmukh boojh na ho-e || sukh dukh sam kar jaa-n-ee-ahi sabad bhed sukh ho-e ||5|| bed pukaa-re vaachee-ai ba-n-ee brahm bi-aas || mun jan sevak saaDhikaa naam ra-te gu-n-taas || sach ra-te se ji-n- ga-e ha-o sad balihaarai jaas ||6|| chahu jug mai-le mal bha-re jin mukh naam na ho-e || bhagtee bhaa-e vihoo-n-i-aa muhu kaalaa pat kho-e || jinee naam visaari-aa avga-n- muthee ro-e ||7|| khojat khojat paa-i-aa dar kar milai milaa-e || aap pachhaa-n-ai ghar vasai ha-umai trisnaa jaa-e || naanak nirmal ooj-le jo raa-te har naa-e ||8||7|| sireeraag mehlaa 1 || su-n- man bhoo-le baav-re gur kee char-n-ee laag || har jap naam Dhi-aa-e too jam darpai dukh bhaag || dookh gha-n-o duhaaga-n-ee ki-o thir rahai suhaag ||1|| bhaa-ee re avar naahee mai thaa-o || mai Dhan naam niDhaan hai gur dee-aa bal jaa-o ||1|| rahaa-o || gurmat pat saabaas tis tis kai sa(N)g milaa-o || tis bin gha-rr-ee na jeev-oo bin naavai mar jaa-o || mai a(N)Dhu-le naam na veesrai tek tikee ghar jaa-o ||2|| guroo jinaa kaa anDhulaa che-le naahee thaa-o || bin satgur naa-o na paa-ee-ai bin naavai ki-aa su-aa-o || aa-e ga-i-aa pachhutaav-n-aa ji-o su-nj-ai ghar kaa-o ||3|| bin naavai dukh dehuree ji-o kalar kee bheet || tab lag mahal na paa-ee-ai jab lag saach na cheet || sabad rapai ghar paa-ee-ai nirbaa-n-ee pad neet ||4|| ha-o gur poochhaa-o aap-n-e gur puchh kaar kamaa-o || sabad salaahee man vasai ha-umai dukh jal jaa-o || sehje ho-e milaav-rr-aa saa-che saach milaa-o ||5|| sabad ra-te se nirma-le taj kaam kroDh aha(N)kaar || naam salaahan sad sadaa har raakhahi ur Dhaar || so ki-o manhu visaaree-ai sabh jee-aa kaa aaDhaar ||6|| sabad Marai so mar rahai fir marai na doojee vaar || sabdai hee te paa-ee-ai har naame lagai pi-aar || bin sabdai jag bhoolaa fi-re mar janmai vaaro vaar ||7|| sabh salaahai aap ka-o vadahu va-de-ree ho-e || gur bin aap na cheenee-ai ka-he su-n-e ki-aa ho-e || naanak sabad pachhaa-n-ee-ai ha-umai karai na ko-e ||8||8|| sireeraag mehlaa 1 || bin pir Dhan seegaaree-ai joban baad khu-aar || naa maa-n-e sukh sej-rr-ee bin pir baad seegaar || dookh gha-n-o dohaaga-n-ee naa ghar sej bhataar ||1|| man re raam japahu sukh ho-e || bin gur prem naa paa-ee-ai sabad milai rang ho-e ||1|| rahaa-o || gur sevaa sukh paa-ee-ai har var sahj seegaar || sach maa-n-e pir sej-rr-ee goo-rr-aa het pi-aar || gurmukh jaa-n- si-nj-aa-n-ee-ai gur melee gu-n- chaar ||2|| sach milhu var kaam-n-ee pir mohee ra(n)g laa-e || man tan saach vigsi-aa keemat kaha-n- na jaa-e || har var ghar sohaaga-n-ee nirmal saachai naa-e ||3|| man m-hi manoo-aa je marai taa pir raavai naar || ikat taagai ral milai gal motee-an kaa haar || sant sabhaa sukh oopjai gurmukh naam aDhaar ||4|| khin m-hi upjai khin khapai khin aavai khin jaa-e || sabad pachhaa-n-ai rav rahai naa tis kaal sa(N)taa-e || saahib atul na tolee-ai kathan na paa-i-aa jaa-e ||5|| vaapaaree va-n-jaari-aa aa-e vajahu likhaa-e || kaar kamaav-hi sach kee laahaa milai rajaa-e || poo(N)jee saachee gur milai naa tis til na tamaa-e ||6|| gurmukh tol tolaa-isee sach taraajee tol || aasaa mansaa moh-n-ee gur thaakee sach bol || aap tulaa-e tolsee poo-re poo-raa tol ||7|| kathnai kaha-n- na chhutee-ai naa pa-rr- pustak bhaar || kaa-i-aa soch na paa-ee-ai bin har bhagat pi-aar || naanak naam na veesrai me-le gur kartaar ||8||9|| sireeraag mehlaa 1 || satgur pooraa je milai paa-ee-ai ratan beechaar || man deejai gur aap-n-e paa-ee-ai sarab pi-aar || mukat padaarath paa-ee-ai avga-n- meta-n-haar ||1|| bhaa-ee re gur bin gi-aan na ho-e || poochhahu brah-me naardai be-d biaasai ko-e ||1|| rahaa-o || gi-aan Dhi-aan Dhun jaa-n-ee-ai akath kahaavai so-e || safli-o birakh haree-aavlaa chhaav gha-n-e-ree ho-e || laal ja-ve-har maa-n-kee gur bha(N)daarai so-e ||2|| gur bha(N)daarai paa-ee-ai nirmal naam pi-aar || saacho vakhar sa(N)chee-ai poorai karam apaar || sukh-daataa dukh me-t-n-o satgur asur sa(N)ghaar ||3|| bhavjal bikham daraav-n-o naa ka(N)Dhee naa paar || naa be-rr-ee naa tulha-rr-aa naa tis va(N)jh malaar || satgur bhai kaa bohithaa nadree paar utaar ||4|| ik til pi-aaraa visrai dukh laagai sukh jaa-e || jihvaa jala-o jalaava-n-ee naam na japai rasaa-e || ghat bi-n-sai dukg aglo jam pak-rr-ai pachhutaa-e ||5|| me-ree me-ree kar ga-e tan Dhan kalat na saath || bin naavai Dhan baad hai bhoolo maarag aath || saacha-o saahib se-vee-ai gurmukh aktho kaath ||6|| aavai jaa-ay bhaavaa-ee-ai paa-i-ai kirat kamaa-ay || poorab likhi-aa ki-o me-tee-ai likhi-aa le-kh rajaa-e || bin har naam na chhutee-ai gurmat milai milaa-e ||7|| tis bin meraa ko nahee jis kaa jee-o paraan || ha-umai mamtaa jal bala-o lobh jala-o abhimaan || naanak sabad vechaaree-ai paa-ee-ai gu-n-ee niDhaan ||8||10|| sireeraag mehlaa 1 || re man e-see har si-o preet kar jai-see jal kamle-hi || lahree naal pachhaa-rr-ee-ai bhee vigsai as-ne-hi || jal m-hi jee-a upaa-e kai bin jal mara-n- ti-ne-hi ||1|| man re ki-o chhoot-hi bin pi-aar || gurmukh a(N)tar rav rahi-aa bakhse bhagat bha(N)daar ||1|| rahaa-o || re man aisee har si-o preet kar jai-see machhulee neer || ji-o aDhika-o ti-o sukh ga-n-o man tan saa(N)t sareer || bin jal gha-rr-ee na jeev-ee prabh jaa-n-ai abh peer ||2|| re man e-see har si-o preet kar jai-see chaatrik meh || sar bhar thal haree-aav-le ik boo(N)d na pav-ee keh || karam milai so paa-ee-ai kirat pa-i-aa sir deh ||3|| re man e-see har si-o preet kar jai-see jal duDh ho-e || aavta-n- aa-pe khavai duDh ka-o khapa-n- na de-e || aape me-l vichhu(N)ni-aa sach vadi-aa-ee de-e ||4|| re man e-see har sio preet kar jai-see chakvee soor || khin pal need na sov-ee jaa-n-ai door hajoor || manmukh sojhee naa pavai gurmukh sadaa hajoor ||5|| manmukh ga-n-at ga-n-ava-n-ee kartaa ka-re su ho-e || taa kee keemat naa pavai je locahi sabh ko-e || gurmat ho-e ta paa-ee-ai sach milai sukh ho-e ||6|| sachaa ne-hu na tut-ee je satgur bhe-tai so-e || gi-aan padaarath paa-ee-ai tribhava-n- sojhee ho-e || nirmal naam na veesrai je gu-n- kaa gaahak ho-e ||7|| khel ga-e se pa(N)kh-n-oo(N) jo chug-de sar tal || gha-rr-ee ke muhat ki chal-n-aa khel-n- aj ki kal || jis too(N) me-l-hi so milai jaa-e sachaa pi-rr- mal ||8|| bin gur preet na oopjai ha-umai mai-l na jaa-e || soha(N) aap pachaa-n-ee-ai sabad bhe-d patee-aa-e || gurmukh aap pachhaa-n-ee-ai avar ki ka-re karaa-e ||9|| mili-aa kaa ki-aa me-l-ee-e sabad mi-le patee-aa-e || manmukh sojhee naa pavai veechhu-rr- chotaa khaa-e || nadar dar ghar ek hai avar na doojee jaa-e ||10||11|| sireeraag mehlaa 1 || manmukh bhulai bhulaa-ee-ai bhoolee tha-ur na kaa-e || gur bin ko na dikhaava-ee a(N)Dhee aavai jaa-e || gi-aan padaarath kho-i-aa thagi-aa muthaa jaa-e ||1|| baabaa maa-i-aa bharam bhulaa-e || bharam bhulee dohaaga-n-ee naa pir a(N)k samaa-e ||1|| rahaa-o || bhoolee firai disa(N)tree bhoolee gri-hu taj jaa-e || bhoolee doo(N)gar thal cha-rr-ai bharmai man dolaa-e || Dhurahu vichhu(N)nee ki-o milai garab muthee bil-laa-e ||2|| vichhu-rr-i-aa gur me-l-see har ras naam pi-aar || saach sahj sobhaa gha-n-ee har gu-n- naam aDhaar || ji-o bhaavai ti-o rakh too(N) mai tujh bin kavan bhataar ||3|| akhar pa-rr- pa-rr- bhulee-ai bhe-khee bahut abhimaan || tirath naataa ki-aa ka-re man m-hi mai-l gumaan || gur bin kin samjaa-ee-ai man raajaa sultaan ||4|| prem padaarath paa-ee-ai gurmukh tat veechaar || saa Dhan aap gavaa-i-aa gur kai sabad seegaar || ghar hee so pir paa-i-aa gur kai he-t apaar ||5|| gur kee se-vaa chaakree man nirmal sukh ho-e || gur kaa sabad man vasi-aa ha-umai vichahu kho-e || naam padaarath paa-i-aa laabh sadaa man ho-e ||6|| karam milai taa paa-ee-ai aap na la-i-aa jaa-e || gur kee cha-n-ee lag rahu vichahu aap gavaa-e || sach-e se-tee rati-aa sacho palai paa-e ||7|| bhula-n- a(N)dar sabh ko abhul guroo kartaar || gurmat man samjhaa-i-aa laagaa tisai pi-aar || naanak saach na veesrai me-le sabad apaar ||8||12|| sireeraag mehlaa 1 || trisnaa maa-i-aa moh-n-ee sut ba(N)Dhap ghar naar || Dhan joban jag thagi-aa lab lobh aha(N)kaar || moh thag-ulee ha-o mu-ee saa vartai sa(N)saar ||1|| me-re preetamaa mai tujh bin avar na ko-e || mai tujh bin avar na bhaav-ee too(N) bhaav-hi sukh ho-e ||1|| rahaa-o || naam saalaahee ra(N)g si-o gur kai sabad sa(N)tokh || jo deesai so chalsee koo-rr-aa moh na ve-kh || vaat vataa-oo aa-i-aa nit chaldaa saath de-kh ||2|| aakha-n- aakha-hi ket-rr-e gur bin boojh na ho-e || naam vadaa-ee je milai sach rapai pat ho-e || jo tuDh bhaav-hi se bha-le khotaa kharaa na ko-e ||3|| gur sar-n-aa-ee chhutee-ai manmukh khotee raas || asat Dhaat paatisaah kee gha-rr-ee-ai sabad vigaas || aa-pe par-khe paarkhoo pavai khajaanai raas ||4|| te-ree keemat na pavai sabh dithee thok vajaa-e || kah-n-ai haath na labh-ee sach tikai pat paa-e || gurmat too(N) salaah-n-aa hor keemat kaha-n- na jaa-e ||5|| jit tan naam na bhaav-ee tit tan ha-umai vaad || gur bin gi-aan na paa-ee-ai bikhi-aa doojaa saad || bin gu-n- kaam na aavee maa-i-aa feekaa saad ||6|| aasaa a(N)dar jammi-aa aasaa ras kas khaa-e || aasaa ba(N)Dh chalaa-ee-ai mu-he mu-hi chotaa khaa-e || avga-n- baDhaa maaree-ai chhootai gurmat naa-e ||7|| sar-be thaa-ee ek too(N) ji-o bhaavai ti-o raakh || gurmat saachaa man vasai naam bhalo pat saakh || ha-umai rog gavaa-ee-ai sabad sachai sach bhaakh ||8|| aakaasee paataal too(N) tribhava-n- rahi-aa samaa-e || aa-pe bhagtee bhaa-o too(N) aa-pe mil-hi milaa-e || naanak naam na veesrai ji-o bhaavai tivai rajaa-e ||9||13|| sireeraag mehlaa 1 || raam naam man be-Dhiaa avar ki karee veechaar || sabad surat sukh oopjai prabh raata-o sukh saar || ji-o bhaavai ti-o raakh too(N) mai har naam aDhaar ||1|| man re saachee khasam rajaa-e || jin tan man saaj seegaari-aa tis se-tee liv laa-e ||1|| rahaa-o || tan baisa(N)tar homee-ai ik ratee tol kataa-e || tan man samDhaa je karee an-din agan jalaa-e || har naamai tul na puj-ee je lakh kotee karam kamaa-e ||2|| araDh sareer kataa-ee-ai sir karvat Dharaa-e || tan haima(N)chal gaalee-ai bhee man te rog na jaa-e || har naamai tul na puj-ee sabh dithee thok vajaa-e ||3|| ka(N)chan ke kot dat karee baho haivar gaivar daan || bhoom daan ga-oo-aa gha-n-ee bhee a(N)tar garab gumaan || raam naam man be-Dhi-aa gur dee-aa sach daan ||4|| manhath buDhee ke-tee-aa ke-te be-d beechaar || ke-te ba(N)Dhan jee-a ke gurmukh mokh du-aar || sachahu orai sabh ko upar sach aachaar ||5|| sabh ko oochaa aakhee-ai neech na deesai ko-e || iknai baa(N)day saaji-ai ik chaana-n- tihu lo-e || karam milai sach paa-ee-ai Dhur bakhas na me-tai ko-e ||6|| saaDh milai saaDhoo janai sa(N)tokh vasai gur bhaa-e || akath kathaa veechaaree-ai je satgur maa-hi samaa-e || pee a(N)mrit sa(N)tokhi-aa darga-hi paiDhaa jaa-e ||7|| ghat ghat vaajai ki(N)guree an-din sabad subhaa-e || vir-le ka-o sojhee pa-ee gurmukh man samjhaa-e || naanak naam na veesrai chhootai sabad kamaa-e ||8||14|| sireeraag mehlaa 1 || chi-te dis-hi Dha-ulhar ba-ge ba(N)k du-aar || kar man khusee usaari-aa doojai he-t pi-aar || a(N)dar khaalee prem bin dh-hi dhe-ree tan chhaar ||1|| bhaa-ee re tan Dhan saath na ho-e || raam naam Dhan nirmalo gur daat ka-re prabh so-e ||1|| rahaa-o || raam naam Dhan nirmalo je de-vai deva-n-haar || aagai poochh na hova-ee jis be-lee gur kartaar || aap chhadaa-e chhutee-ai aa-pe bakhsa-n-haar ||2|| manmukh jaa-n-ai aap-n-e Dhee-aa poor sa(N)jog || naaree de-kh vigaasee-ah naa-le harakh su sog || gurmukh sabad ra(N)gaav-le ahinis har ras bhog ||3|| chit chalai vit jaav-n-o saakat dol dolaa-e || baahar dhoo(N)dh viguchee-ai ghar m-hi vasat suthaa-e || manmukh ha-umai kar musee gurmukh palai paa-e ||4|| saakat nirguni-aari-aa aap-n-aa mool pachhaa-n- || rakat bi(N)d kaa ih tano agnee paas piraa-n- || pav-n-ai kai vas de-huree mastak sach neesaa-n- ||5|| bahutaa jeeva-n- ma(N)gee-ai mu-aa na lo-rr-ai ko-e || sukh jeevan tis aakhee-ai jis gurmukh vasi-aa so-e || naam vihoo-n-e ki-aa ga-n-ee jis gur daras na ho-e ||6|| ji-o supnai nis bhulee-ai jab lag nidraa ho-e || i-o sarpan kai vas jee-a-rr-aa a(N)tar ha-umai do-e || gurmat ho-e veechaaree-ai supnaa ih jag lo-e ||7|| agan marai jal paa-ee-ai ji-o baarik dooDhai maa-ay bin jal kamal so naa thee-ai bin jal meen maraa-e || naanak gurmukh har ras milai jeevaa har gun gaa-e ||8||15|| sireeraag mehlaa 1 || doo(N)gar dekh daraav-n-o pe-ee-a-rr-ai daree-aas || oocha-o parbat gaakh-rr-o naa pa-o-rr-ee tit taas || gurmukh a(N)tar jaa-n-i-aa gur me-lee taree-aas ||1|| bhaa-ee re bhavjal bikham daraa(N)-o || pooraa satgur ras milai gur taa-re har naa-o ||1|| rahaa-o || chalaa chalaa je karee jaa-n-aa chala-n-haar || jo aa-i-aa so chalsee amar su gur kartaar || bhee sachaa salaah-n-aa sachai thaan pi-aar ||2|| dar ghar mehlaa soh-n-e pa-ke kot hajaar || hastee gho-rr-e paakh-rr-e laskar lakh apaar || kis hee naal na chali-aa khap khap mu-e asaar ||3|| su-inaa rupaa sa(N)chee-ai maal jaal ja(N)jaal || sabh jag m-hi dohee fe-ree-ai bin naavai sir kaal || pi(N)d pa-rr-ai jee-o khel-see badfailee ki-aa haal ||4|| putaa dekh visee-ai naaree sej bhataar || cho-aa cha(N)dan laa-ee-ai kaapa-rr- roop seegaar || khehoo kheh ralaa-ee-ai chhod chalai ghar baar ||5|| mahar malook kahaa-ee-ai raajaa raa-o ke khaan || cha-uDhree raa-o sadaa-ee-ai jal balee-ai abhimaan || manmukh naam visaari-aa ji-o dev daDhaa kaan ||6|| ha-umai kar kar jaa-isee jo aa-i-aa jag maahi || sabh jag kaajal koth-rr-ee tan man deh su-aahi || gur raakhe se nir-ma-le sabad nivaaree bhaahi ||7|| naanak taree-ai sach naam sir saahaa paatisaahu || mai har naam na veesrai har naam ratan vesaahu || manmukh bha-ojal pach mu-e gurmukh ta-re athaahu ||8||16|| sireeraag mehlaa 1 ghar 2 || mukaam kar ghar bais-n-aa nit chal-n-ai kee Dhokh || mukaam taa par jaa-n-ee-ai jaa rahai nihchal lok ||1|| dunee-aa kais mukaame || kar sidak kar-n-ee kharach baaDhhu laag rahu naame ||1|| rahaa-o || jogee ta aasa-n- kar bahai mulaa bahai mukaam || pa(N)dit vakaa-n-hi pothee-aa siDh bah-hi dev sathaan ||2|| sur siDh ga-n- ga(N)Dharab mun jan sekh peer salaar || dar kooch koochaa kar ga-e avre bhi chala-n-haar ||3|| sultaan khaan malook umre ga-e kar kar kooch || gha-rr-ee muhat ki chal-n-aa dil samajh too(N) bhi pahooch ||4|| sabdaah maahi vakhaa-n-ee-ai virlaa ta boojhai ko-e || naanak vakhaa-n-ai bentee jal thal mahee-al so-e ||5|| alaahu alakh aga(N)m kaadar kara-n-haar kareem || sabh dunee aava-n- jaav-n-ee mukaam ek raheem ||6|| mukaam tis no aakhee-ai jis sis na hovee lekh || asmaan Dhartee chalsee mukaam ohee ek ||7|| din rav cha-le nis sas chalai taarikaa lakh palo-e || mukaam ohee ek hai naankaa sach bugo-e ||8||17|| mahle pahile sataarah asatpadee-aa || sireeraag mehlaa 3 ghar 1 asatpadee-aa ik-o(N)kaar satgur prsaad || gurmukh kirpaa ka-re bhagat keejai bin gur bhagat na ho-e || aapai aap milaa-e boojhai taa nirmal hovai ko-e || har jee-o sachaa sachee ba-n-ee sabad milaavaa ho-e ||1|| bhaa-ee re bhagti-hee-n- kaa-he jag aa-i-aa || poorai gur kee se-v na keenee birthaa janam gavaa-i-aa ||1|| rahaa-o || aape har jagjeevan daataa aape bakhas milaa-e || jee-a ja(N)t e ki-aa ve-chaa-re ki-aa ko aakh su-n-aa-e || gurmukh aa-pe de vadi-aa-ee aa-pe sev karaa-e ||2|| dekh kuta(N)b mohi lobhaa-n-aa chaldi-aa naal na jaa-ee || satgur sev gu-n- niDhaan paa-i-aa tis kee keem na paa-ee || prabh sakhaa har jee-o me-raa a(N)te ho-e sakhaa-ee ||3|| pe-ee-a-rr-ai jagjeevan daataa manmukh pat gavaa-ee || bin satgur ko mag na jaa-n-ai a(N)Dhe tha-ur na kaa-ee || har sukh-daataa man nahee vasi-aa a(N)t ga-i-aa pachhutaa-ee ||4|| pe-ee-a-rr-ai jagjeevan daataa gurmat ma(N)n vasaa-i-aa || an-din bhagat karahi din raatee ha-umai moh chukaa-i-aa || jis si-o raataa taiso hovai sa-che sach samaa-i-aa ||5|| aa-pe nadar ka-re bhaa-o laa-e gur sabdee beechaar || satgur sevi-ai sahj oopjai ha-umai trisnaa maar || har gu-n-daataa sad man vasai sach rakhi-aa ur Dhaar ||6|| prabh meraa sadaa nirmalaa man nirmal paa-i-aa jaa-e || naam niDhaan har man vasai ha-umai dukh sabh jaa-e || satgur sabad su-n-aa-i-aa ha-o sad baliharai jaa-o ||7|| aap-n-ai man chit kahai kahaa-e bin gur aap na jaa-ee || har jee-o bhagat vachhal sukh-daataa kar kirpaa man vasaa-ee || naanak sobhaa surat de-e prabh aa-pe gurmukh de vadi-aa-ee ||8||1||18|| sireeraag mehlaa 3 || ha-umai karam kamaavde jamda(N)d lagai tin aa-e || je satgur sevan se ub-re har se-tee liv laa-e ||1|| man re gurmukh naam Dhi-aa-e || Dhur poorab kartai likhi-aa tinaa gurmat naam samaa-e ||1|| rahaa-o || vi-n- satgur parteet na aavee naam na laago bhaa-o || supnai sukh na paav-ee dukh m-hi savai samaa-e ||2|| je har har keechai bahut lochee-ai kirat na me-ti-aa jaa-e || har kaa bhaa-n-aa bhagtee ma(N)i-aa se bhagat pa-e dar thaa-e ||3|| gur sabad di-rr-aavai ra(N)g si-o bin kirpaa la-i-aa na jaa-e || je sa-o a(N)mrit neeree-ai bhee bikh fal laagai Dhaa-e ||4|| se jan sa-che nirma-le jin satgur naal pi-aar || satgur kaa bhaa-n-aa kamaavde bikh ha-umai taj vikaar ||5|| manhath kitai upaa-e na chhootee-ai simrit saastr soDh-hu jaa-e || mil sa(N)gat saaDhoo ub-re gur kaa sabad kamaa-e ||6|| har kaa naam niDhaan hai jis a(N)t na paaraavaar || gurmukh se-ee sohde jin kirpaa ka-re kartaar ||7|| naanak daataa ek hai doojaa a-or na ko-e || gur parsaadee paa-ee-ai karam paraapat ho-e ||8||2||19|| sireeraag mehlaa 3 || pa(N)khee birakh suhaav-rr-aa sach chugai gur bhaa-e || har ras peevai sahj rahai udai na aavai jaa-e || nij ghar vaasaa paa-i-aa har har naam samaa-e ||1|| man re gur kee kaar kamaa-e || gur kai bhaa-n-ai je chal-hi taa an-din raach-hi har naa-e ||1|| rahaa-o || pa(N)khee birakh suhaav-rr-e ood-hi chahu dis jaa-hi || jetaa ood-hi dukh ga-n-e nit daajh-hi tai bil-laa-hi || bin gur mahal na jaap-ee naa a(N)mrit fal paa-hi ||2|| gurmukh brahm haree-aavlaa saachai sahj subhaa-e || saakhaa teen nivaaree-aa ek sabad liv laa-e || a(N)mrit fal har ek hai aa-pe de-e khavaa-e ||3|| manmukh oo-bhe suk ga-e naa fal ti(N)naa chaa-o || ti(N)naa paas na baisee-ai onaa ghar na giraa-o || katee-hi tai nit jaalee-hi onaa sabad na naa-o ||4|| hukme karam kamaav-n-e pa-i-ai kirat firaa-o || hukme darsan dekh-n-aa jah bhej-hi tah jaa-o || hukme har har man vasai hukme sach samaa-o ||5|| hukam na jaa-n-hi bapu-rr-e bhoo-le fir-hi gavaar || manhath karam kamaavde nit nit ho-hi khu-aar || a(N)tar saa(N)t na aavee naa sach lagai pi-aar ||6|| gurmukhee-aa muh soh-n-e gur kai het pi-aat || sachee bhagtee sach ra-te dar sachai sachiaar || aa-e se parvaa-n- hai sabh kul kaa kara-hi uDhaar ||7|| sabh nadree karam kamaav-de nadree baahar na ko-e || jaisee nadar kar dekhai taisaa hee ko ho-e || naanak naam vadaa-ee-aa karam paraapat ho-e ||8||3||20|| sireeraag mehlaa 3 || gurmukh naam Dhi-aa-ee-ai manmukh boojh na paa-e || gurmukh sadaa mukh ooj-le har vasi-aa man aa-e || sah-je hee sukh paa-ee-ai sah-je rahai samaa-e ||1|| bhaa-ee re daasan daasaa ho-e || gur kee sevaa gur bhagat hai virlaa paa-e ko-e ||1|| rahaa-o || sadaa suhaag suhaaga-n-ee je chal-hi satgur bhaa-e || sadaa pir nihchal paa-ee-ai naa oh marai na jaa-e || sabad milee naa veechhu-rr-ai pir kai a(N)k samaa-e ||2|| har nirmal at oojlaa bin gur paa-i-aa jaa-e || paath pa-rr-ai naa boojh-ee bhe-khee bharam bhulaa-e || gurmatee har sadaa paa-i-aa rasnaa har ras samaa-e ||3|| maa-i-aa moh chukaa-i-aa gurmatee sahj subhaa-e || bin sabdai jag dukhee-aa firai manmukhaa no ga-ee khaa-e || sabde naam Dhiaa-ee-ai sabde sach samaa-e ||4|| maa-i-aa bhoo-le siDh fir-hi samaaDh na lagai subhaa-e || teene lo-a vi-aapat hai aDhik rahee laptaa-e || bin gur mukat na paa-ee-ai naa dubiDhaa maa-i-aa jaa-e ||5|| maa-i-aa kis no aakhee-ai ki-aa maa-i-aa karam kamaa-e || dukh sukh e-hu jee-o baDh hai ha-umai karam kamaa-e || bin sabdai bharam na chook-ee naa vichahu ha-umai jaa-e ||6|| bin preetee bhagat na hova-ee bin sabdai thaa-e na paa-e || sabdae ha-umai maaree-ai maa-i-aa kaa bharam jaa-e || naam padaarath paa-ee-ai gurmukh sahj subhaa-e ||7|| bin gur gun-n- na jaapnee bin gu-n- bhagat na ho-e || bhagat vachhal har man vasi-aa sahj mili-aa prabh so-e || naanak sabde har salaahee-ai karam paraapat ho-e ||8||4||21|| sireeraag mehlaa 3 || maa-i-aa moh me-rai prabh keenaa aa=pe bharam bhulaa-e || manmukh karam kar-hi nahee boojh-hi birthaa janam gavaa-e || gurbaa-n-ee is jag m-hi chaana-n- karam vasai man aa-e ||1|| man re naam japa-hu sukh ho-e || gur pooraa salaahee-ai sahj milai prabh so-e ||1|| rahaa-o || bharam ga-i-aa bha-o bhaagi-aa har char-n-ee chit laa-e || gurmukh sabad kamaa-ee-ai har vasai man aa-e || ghar mahal sach samaa-ee-ai jamkaal na sakai khaa-e ||2|| naamaa cheebaa kabeer jolaahaa poo-re gur te gat paa-ee || braham ke be-te sabad pachhaa-n-hi ha-umai jaat gavaa-ee || sur nar tin kee baa-n-ee gaavahi ko-ee na me-tai bhaa-ee ||3|| dait put karam Dharam kichh sa(N)jam na pa-rr-ai doojaa bhaa-o na jaa-n-ai || satgur bhe-ti-ai nirmal ho-aa an-din naam vkhaa-n-ai || e-ko pa-rr-ai e-ko naa-o boojhai doojaa avar na jaa-n-ai ||4|| khat darsan jogee sa(N)ni-aasee bin gur bharam bhulaa-e || satgir sev-hi taa gat mit paava-hi har jee-o man vasaa-e || sachee baa-n-ee si-o cht laagai aava-n- jaa-n- rahaa-e ||5|| pa(N)dit pa-rr- pa-rr- vaad vakhaa-n-hi bin gur bharam bhulaa-e || lakh cha-oraaseeh fer pa-i-aa bin sabdai mukat na paa-e || jaa naa-o chetai taa gat paa-e jaa satgur me-l milaa-e || satsa(N)gat m-hi naam har upjai jaa satgur milai subhaa-e || man tan arpee aap gavaa-ee chalaa satgur bhaa-e || sad balihaaree gur apu-ne vitahu ji har se-tee chit laa-e ||7|| so braahma-n- brahm jo bi(N)-de har se-tee ra(N)g raataa || prabh nikat vasai sabhnaa ghat a(N)tar gurmukh vir-le jaataa || naanak naam milai vadi-aa-ee gur kai sabad pachhaataa ||8||5||22|| sireeraag mehlaa 3 || sah-je no sabh lochdee bin gur paa-i-aa na jaa-e || pa-rr- pa-rr- pa(N)dit jotkee tha-ke bhe-khee bharam bhulaa-e || gur bhe-te sahj paa-i-aa aap-n-ee kirpaa ka-re rajaa-e ||1|| bhaa-ee re gur bin sahj na ho-e || sabdai hee te sahj oopjai har paa-i-aa sach so-e ||1|| rahaa-o || sah-je gaavi-aa thaa-e pavai bin sahjai kathnee baad || sah-je hee bhagat oopjai sahj pi-aar bairaag || sahjai hee te sukh saat ho-e bin sahjai jeeva-n- baad ||2|| sahj saalaahee sadaa sadaa sahj samaaDh lagaa-e || sah-je hee gu-n- oochrai bhagat ka-re liv laa-e || sabde hee har man vasai rasnaa har ras khaa-e ||3|| sah-je kaal vidaari-aa sach sar-n-aa-ee paa-e || sah-je har naam man vasi-aa sachee kaar kamaa-e || se vadbhaagee jinee paa-i-aa sah-je ra-he samaa-e ||4|| maa-i-aa vich sahj na oopjai maa-i-aa doojai bhaa-e || manmukh karam kamaav-n-e ha-umai jalai jalaa-e || ja(N)ma-n- mara-n- na chook-ee fir fir aavai jaa-e ||5|| trihu gu-n-aa vich sahj na paa-ee-ai trai gun bharam bhulaa-e || pa-rr-ee-ai gu-n-ee-ai ki-aa kathee-ai jaa mu(N)dh-hu ghutaa jaa-e || cha-uthe pad m-hi sahj hai gurmukh palai paa-e ||6|| nirgu-n- naam niDhaan hai sah-je sojhee ho-e || gu-n-va(N)tee salaahi-aa sa-che sachee so-e || bhuli-aa sahj milaa-isee sabad milaavaa ho-e ||7|| bin sahjai sabh a(N)Dh hai maa-i-aa moh gubaar || sah-je hee sojhee pa-ee sachai sabad apaar || aap-e bakhas milaa-i-an poo-re gur kartaar ||8|| sah-je a-dist pachhaa-n-ee-ai nirbha-o jot nira(N)kaar || sabhnaa jee-aa kaa ik daataa jotee jot milaava-n-haar || poo-re sabad salaahee-ai jis daa a(N)t na paaraavaar ||9|| gi-aanee-aa kaa Dhan naam hai sahj kara-hi vaapaar || an-din laahaa har naam lain akhut bha-re bha(N)daar || naanak tot na aavee dee-e de-va-n-haar ||10||6||23|| sireeraag mehlaa 3 || satgur mili-ai fer na pavai janam mara-n- dukh jaa-e || poo-re sabad sabh sojhee ho-ee har naamai rahai samaa-e ||1|| man me-re satgur si-o chit laa-e || nirmal naam sad navtano aap vasai man aa-e ||1|| rahaa-o || har jee-o raakho apunee sar-n-aa-ee ji-o raakha-hi ti-o rah-n-aa || gur kai sabad jeevat marai gurmukh bhavjal tar-n-aa ||2|| vadai bhaag naa-o paa-ee-ai gurmat sabad suhaa-ee || aa-pe man vasi-aa prabh kartaa sah-je rahi-aa samaa-ee ||3|| iknaa manmukh sabad na bhaavai ba(N)Dhan ba(N)Dh bhavaa-i-aa || lakh cha-oraaseeh fir fir aavai birthaa janam gavaa-i-aa ||4|| bhagtaa man aana(N)d hai sachai sabad ra(N) raa-te || an-din gu-n- gaava-hi sad nirmal sah-je naam samaa-te ||5|| gurmukh a(N)mrit baa-n-ee bol-hi sabh aatam raam pachhaa-n-ee || e-ko sevan ek araaDh-hi gurmukh akath khaa-n-ee ||6|| sachaa saahib sevee-ai gurmukh vasai man aa-e || sadaa ra(N)g raa-te sach si-o apunee kirpaa ka-re milaa-e ||7|| aa-pe ka-re karaa-e aa-pe iknaa suti-aa de-e jagaa-e || aa-pe me-l milaa-idaa naanak sabad samaa-e ||8||7||24|| sireeraag mehlaa 3 || satgur sevi-ai man nirmalaa bha-e pavit sareer || man aana(N)d sadaa sukh paa-i-aa bheti-aa gahir ga(N)bheer || sachee sa(N)gat bais-n-aa sach naam man Dheer ||1|| man re satgur sev nisa(N)g || satgur sevi-ai har man vasai lagai na mail pata(N)g ||1|| rahaa-o || sachai sabad pat oopjai sa-che sachaa naa-o || jinee ha-umai maar pachhaa-n-i-aa ha-o tin balihaarai jaa-o || manmukh sach na jaa-n-nee tin tha-ur na kathoo thaa-o ||2|| sach khaa-n-aa sach pain-n-aa sa-che hee vich vaas || sadaa sachaa salaah-n-aa sachai sabad nivaas || sabh aatam raam pachaa-n-i-aa gurmatee nij ghar vaas ||3|| sach vekha-n- sach bol-n-aa tan man sachaa ho-e || sachee saakhee updes sach sa-che sa-chee so-e || ji(N)nee sach visaari-aa se dukhee-e cha-le ro-e ||4|| satgur jinee na sevi-o se kit aa-e sa(N)saar || jam dar ba-Dhe maaree-ah kook na su-n-ai pookaar || birthaa janam gavaa-i-aa mar ja(N)m-hi vaaro vaar ||5|| e-hu jag jaltaa dekh kai bhaj pa-e satgur sar-n-aa || satgur sach di-rr-aa-i-aa sadaa sach sa(N)jam rah-n-aa || satgur sachaa hai bohithaa sabde bhavjal tar-n-aa ||6|| lakh cha-oraaseeh firde rahe bin satgur mukat na ho-ee || pa-rr- pa-rr- pa(N)dit monee tha-ke doojai bhaa-e pat kho-ee || satgur sabad su-n-aa-i-aa bin sa-che avat na ko-ee ||7|| jo sachai laa-e se sach la-ge nit sa-chee kaar kara(N)n || tinaa nij ghar vaasaa paa-i-aa sachai mahal raha(N)n || naanak bhagat sukhee-e sadaa sachai naam racha(N)n ||8||17||8||25|| sireeraag mehlaa 5 || jaa ka-o muskal at ba-n-ai dho-ee ko-e na de-e || laagoo ho-e dusmanaa saak bhi bhaj kha-le || sabho bhajai aasraa chukai sabh asraa-o || chit aavai os paar-braham lagai na tatee vaa-o ||1|| saahib nitaa-n-i-aa kaa taan || aa-e na jaa-ee thir sadaa gur sabdee sach jaa-n- ||1|| rahaa-o || je ko hovai dublaa na(N)g bhukh kee peer || dam-rr-aa palai naa pavai naa ko devai Dheer || su-aarath su-aa-o na ko ka-re naa kichh hovai kaaj || chit aavai os paar-braham taa nihchal hovai raaj ||2|| ja ka-o chi(N)taa bahut bahut de-hee vi-aapai rog || grisat kuta(N)b pa-leti-aa ka-de harakh ka-de sog || ga-on ka-re cha-hu ku(N)t kaa gha-rr-ee na baisa-n- so-e || chit aavai os paar-braham tan man seetal ho-e ||3|| kaam karoDh mohi vas kee-aa kirpan lobh pi-aar || chaa-re kilvikh un agh kee-e ho-aa asur sa(N)ghaar || pothee geet kavit kichh ka-de na karan Dhari-aa || chit aavai os paar-braham taa nimakh simrat tari-aa ||4|| saasat si(N)mrit be-d chaar mukhaagr bichaa-re || ta-pe ta-peesar jogee-aa tirath gavan ka-re || khat karmaa te dugu-n-ai poojaa kartaa naa-e || ra(N)g na lagee paar-braham taa sarpar nar-ke jaa-e ||5|| raaj milak sikdaaree-aa ras bhoga-n- bisthaar || baag suhaave soh-n-e chalai hukam afaar || ra(N)g tamaa-se baho biDhee chaa-e lag rahi-aa || chit na aa-i-o paar-braham taa sarap kee joon ga-i-aa ||6|| bahut Dhanaadh achaarva(N)t sobhaa nirmal reet || maat pitaa sut bhaa-ee-aa saajan sa(N)g pareet || laskar tarkasba(N)d ba(N)d jee-o jee-o saglee keet || chit na aa-i-o paar-braham taa kha-rr- rasaatal deet ||7|| kaa-i-aa rog na chhidr kichh naa kichh kaa-rr-aa sog || mirat na aavee chit tis ahinis bhogai bhog || sabh kichh keeton aap-n-aa jee-e na sa(N)k Dhari-aa || chit na aa-i-o paar-braham jamka(N)kar vas pari-aa ||8|| kirpaa ka-re jis paar-braham hovai saaDhoo sa(N)g || ji-o ji-o oh vaDhaa-ee-ai ti-o ti-o har si-o ra(N)g || duhaa siri-aa kaa khasam aap avar na doojaa thaa-o || satgur tuthai paa-i-aa naanak sachaa naa-o ||9||1||26|| sireeraag mehlaa 5 ghar 5 || jaan-o nahee bhaavai kavan baataa || man khoj maarag ||1|| rahaa-o || Dhi-aanee Dhi-aan laav-hi || gi-aanee gi-aan kamaav-hi || prabh kin hee jaataa ||1|| bhag-utee rahat jugtaa || jogee kahat muktaa || tapsee tap-hi raataa ||2|| monee moni-Dhaaree || sani-aasee braham-chaaree || udaasee udaas raataa ||3|| bhagat navai parkaaraa || pa(N)dit ve-d pukaaraa || girsatee girsat Dharmaataa ||4|| ik sabdee baho roop avDhootaa || kaap-rr-ee ka-ute jaagootaa || ik tirath naataa ||5|| nirhaar vartee aaprasaa || ik look na dev-hi darsaa || ik man hee gi-aataa ||6|| ghaat na kin hee kahaa-i-aa || sabh kahte hai paa-i-aa || jis me-le so bhagtaa ||7|| sagal ukat upaavaa || ti-aagee saran paavaa || naanak gur chara-n- paraataa ||8||2||27|| ik-o(N)kaar satgur prsaad || sireeraag mehlaa 1 ghar 3 || jogee a(N)dar jogee-aa || too(N) bhogee a(N)dar bhogee-aa || te-raa a(N)t na paa-i-aa surag machh pa-i-aal jee-o ||1|| ha-o vaaree ha-o vaar-n-ai kurbaa-n- te-re naav no ||1|| rahaa-o || tuDh sa(N)saar upaa-i-aa || si-re sir Dha(N)Dhe laa-i-aa || vekh-hi keetaa aap-n-aa kar kudrat paasaa dhaal jee-o ||2|| pargat paahaarai jaapdaa || sabh naavai no partaapdaa || satgur baajh na paa-i-o sabh mohee maa-i-aa jaal jee-o ||3|| satgur ka-o bal jaa-ee-ai || jit mili-ai param gat paa-ee-ai || sur nar mun jan loch-de so satgur dee-aa bujhaa-e jee-o ||4|| satsa(N)gat kaisee jaa-n-ee-ai || jithai e-ko naam vakhaa-n-ee-ai || e-ko naam hukam hai naanak satgur dee-aa bujhaa-e jee-o ||5|| ih jagat bharam bhulaa-i-aa || aaphu tuDh khu-aa-i-aa || partaap lagaa duhaaga-n-ee bhaag jinaa ke naahi jee-o ||6|| duhaaga-n-ee ki-aa neesaa-n-ee-aa || khasmahu ghuthee-aa fir-hi nimaa-n-ee-aa || mai-le ves tinaa kaam-n-ee dukhee rai-n- vihaa-e jee-o ||7|| sohaaga-n-ee ki-aa karam kamaa-i-aa || poorab likhi-aa fal paa-i-aa || nadar ka-re kai aap-n-ee aa-pe la-e milaa-e jee-o ||8|| hukam jinaa no manaa-i-aa || tin a(N)tar sabad vasaa-i-aa || sahee se sohaaga-n-ee jin sah naal pi-aar jee-o ||9|| jinaa bhaa-n-e kaa ras aa-i-aa || tin vichahu bharam chukaa-i-aa || naanak satgur aisaa jaa-n-ee-ai jo sabhsai la-e milaa-e jee-o ||10|| satgur mili-ai fal paa-i-aa || jin vichahu ahkara-n- chukaa-i-aa || durmat kaa dukh kati-aa bhaag baithaa mastak aa-e jee-o ||11|| a(N)mrit te-ree baa-n-ee-aa || te-ri-aa bhagtaa ridai samaa-n-ee-aa || sukh sevaa a(N)dar rakhi-ai aap-n-ee nadar kara-hi nistaar jee-o ||12|| satgur mili-aa jaa-n-ee-ai || jit mili-ai naam vakhaa-n-ee-ai || satgur baajh na paa-i-o sabh thakee karam kamaa-e jee-o ||13|| ha-o satgur vitahu ghumaa-i-aa || jin bhram bhulaa maarag paa-i-aa || nadar ka-re je aap-nee aa-pe la-e ralaa-e jee-o ||14|| too(N) sabhnaa maa-hi samaa-i-aa || tin kartai aap lukaa-i-aa || naanak gurmukh pargat ho-i-aa jaa ka-o jot Dharee kartaar jee-o ||15|| aa-pe khasam nivaaji-aa || jee-o pi(N)d de saaji-aa || aap-n-e sevak kee paij rakhee-aa du-e kar mastak Dhaar jee-o ||16|| sabh sa(N)jam ra-he si-aa-n-paa || meraa prabh sabh kichh jaa-n-daa || pragat prataap vartaa-i-o sabh lok karai jaikaar jee-o ||17|| me-re gu-n- avgan na beechaari-aa || prabh aap-n-aa birad samaari-aa || ka(N)th laa-e kai rakhi-on lagai na tatee vaa-o jee-o ||18|| mai man tan prabhoo Dhi-aa-i-aa || jee-e ichhi-a-rr-aa fal paa-i-aa || saah paatisaah si-r khasam too(N) jap naanak jeevai naa-o jee-o ||19|| tuDh aa-pe aap upaa-i-aa || doojaa khel kar dikhlaa-i-aa || sabh sacho sach varatdaa jis bhaavai tisai bujhaa-e jee-o ||20|| gur parsaadee paa-i-aa || tithai maa-i-aa moh chukaa-i-aa || kirpaa kar kai aap-n-ee la-e samaa-e jee-o ||21|| gopee nai go-aalee-aa || tuDh aa-pe go-e uthaalee-aa || hukmee bhaa(N)de saaji-aa too(N) aa-pe bha(N)n savaar jee-o ||22|| jin satgur si-o chit laa-i-aa || tinee doojaa bhaa-o chukaa-i-aa || nirmal jot tin praa-n-ee-aa o-e cha-le janam savaar jee-o ||23|| teree-aa sadaa sadaa cha(N)gi-aa-ee-aa || mai raat dihai vad-aa-ee-aa(N) || a-n-ma(N)gi-aa daan dev-n-aa kaho naanak sach samaal jee-o ||24||1|| sireeraag mehlaa 5 || pai paa-e manaa-ee so-e jee-o || satgur purakh milaa-i-aa tis je-vad avar na ko-e jee-o ||1|| rahaa-o || gosaa-ee miha(N)daa ith-rr-aa || a(N)m a-be thaav-hu mith-rr-aa || bhai-n- bhaa-ee sabh saj-n-aa tuDh je-haa naahee ko-e jee-o ||1|| te-re hukme saava-n- aa-i-aa || mai sat kaa hal jo-aa-i-aa || naa-o beeja-n- lagaa aas kar har bohal bakhas jamaa-e jee-o ||2|| ha-o gur mil ik pachhaa-n-daa || duyaa kaagal chit na jaa-n-daa || har iktai kaarai laa-i-on ji-o bhaavai ti(N)vai nibaahi jee-o ||3|| tusi bhogihu bhu(N)chahu bhaa-eeho || gur deebaa-n- kavaa-e painaa-ee-o || ha-o ho-aa maahar pi(N)d daa ba(N)n aa-de pa(N)j sareek jee-o ||4|| ha-o aa-i-aa saamai(H) tiha(N)dee-aa || pa(N)j kirsaa-n- muje-re mihdi-aa || ka(N)n ko-ee kadh na ha(N)gh-ee naanak vuthaa ghugh giraa-o jee-o ||5|| ha-o vaaree ghu(N)maa jaavdaa || ik saahaa tuDh Dhi-aa-idaa || uja-rr- the-hu vasaa-i-o ha-o tuDh vitahu kurbaa-n- jee-o ||6|| har ithai nit Dhi-aa-idaa || man chi(N)dee so fal paa-idaa || sa-bhe kaaj savaari-an laahee-an man kee bhukh jee-o ||7|| mai chhadi-aa sabho DhanDh-rr-aa || gosaa-ee sevee sach-rr-aa || na-o niDh naam niDhaan har mai palai baDhaa chik jee-o ||8|| mai sukhee hoo(N) sukh paa-i-aa || gur a(N)tar sabad vasaa-i-aa || satgur purakh vikhaali-aa mastak Dhar kai hat jee-o ||9|| mai baDhee sach Dharam saal hai || gursikhaa lahdaa bhaal kai || pair Dhovaa pakhaa fer-daa tis niv niv lagaa paa-e jee-o ||10|| su-n- galaa gur p-hi aa-i-aa || naam daan isnaan di-rr-aa-i-aa || sabh mukat ho-aa saisaar-rr-aa naanak sachee be-rr-ee chaa-rr- jee-o ||11|| sabh srisat seve din raat jee-o || de ka(N)n su-n-hu ardaas jee-o || thok vajaa-e sabh dithee-aa tus aa-pe la-i-an chhadaa-e jee-o ||12|| hu-n- hukam ho-aa miharvaa-n- daa || pai ko-e na kisai ra-nj-aa-n-daa || sabh sukhaalee vuthee-aa ih ho-aa ha-le-mee raaj jee-o ||13|| jhi(N)m jhi(N)m a(N)mrit varasdaa || bolaa-i-aa bolee khasam daa || baho maa-n- kee-aa tuDh up-re too(N) aa-pe paa-ihi thaa-e jee-o ||14|| teri-aa bhagtaa bhukh sad teree-aa || har lochaa pooran meree-aa || deh daras sukh-daati-aa mai gal vich laihu milaa-e jee-o ||15|| tuDh jevad avar na bhaali-aa || too(N) deep lo-a pa-i-aali-aa || too(N) thaan thana(N)tar rav rahi-aa naanak bhagtaa sach aDhaar jee-o ||16|| ha-o gosaa-ee daa pahilvaan-rr-aa || mai gur mil uch dumaal-rr-aa || sabh ho-ee chhi(N)jh ikthee-aa da-yu baithaa vekhai aap jee-o ||17|| vaat vajan ta(N)mak bheree-aa || mal la-the laide feree-aa || nihte pa(N)j ju-aan mai gur thaapee ditee ka(N)d jee-o ||18|| sabh ikthe ho-e aa-i-aa || ghar jaasan vaat vataa-i-aa || gurmukh laahaa lai ga-e manmukh cha-le mool gavaa-e jee-o ||19|| too(N) varnaa chihnaa baahraa || har dis-hi haajar jaaharaa || su-n- su-n- tujhai Dhi-aa-ide tere bhagat ra-te gu-n-taas jee-o ||20|| mai jug jug da-yai sev-rr-ee || gur katee mihdee jev-rr-ee || ha-o baahu-rr- chhi(N)jh na nach-oo naanak a-osar laDhaa bhaal jee-o ||21||2||29||