bani,gurbani,shri guru granth sahib ji, hukumnama , Darbar Sahib,daily mukhwak, daily hukumnama,

ik-o(N)kaar satgur prsaad || sireeraag kee vaar mehlaa 4 salokaa naal ||

salok mehlaa 3 || raagaa vich sree-raag hai je sach Dha-re pi-aar || sadaa har sach man vasai nihchal mat apaar || ratan amolak paa-i-aa gur kaa sabad beechaar || jihvaa sachee man sachaa sachaa sareer akaar || naanak sachai satgur se-vi-ai sadaa sach vaapaar ||1|| mehlaa 3 || hor birhaa sabh Dhaat hai jab lag saahib preet na ho-e || ih man maa-i-aa mohi-aa vekha-n- suna-n- na ho-e || sah de-khe bin preet na oopjai a(N)Dhaa ki-aa ka-re-i || naanak jin akhee leetee-aa so-ee sachaa de-e ||2|| pa-u-rr-ee || har iko kartaa ik iko deebaan har || har iksai daa hai amar iko har chit Dhar || har tis bin ko-ee naahi dar bhram bha-o door kar || har tisai no salaahi ji tuDh rakhai baahar ghar || har jis no ho-e da-i-aal so har jap bha-o bikham tar ||1|| salok mehlaa 1 || daatee saahib sa(N)dee-aa ki-aa chali tis naal || ik jaaga(N)de naa laha(N)n iknaa suti-aa de-e- uthaal ||1|| mehlaa 1 || sidak sabooree saadikaa sabar tosaa malaa-ikaa(N) || deedaar poo-re paa-i-saa thaa-o naahee khaa-i-kaa ||2|| pa-u-rr-ee || sabh aa-pe tuDh upaa-e kai aap kaarai laa-ee || too(N) aa-pe vekh vigsadaa aap-n-ee vad-aa-ee || har tuDh-hu baahar kichh naaahee too(N) sachaa saa-ee || too(N) aa-pe aap varatdaa sabhnee hee thaa-ee || har tisai Dhi-aavahu sa(N)t janhu jo la-e chhadaa-ee ||2|| salok mehlaa 1 || faka-rr- jaatee faka-rr- naa-o || sabhnaa jee-aa ikaa chhaa-o || aaphu je ko bhalaa kahaa-e || naanak taa par jaapai jaa pat le-khai paa-e ||1|| mehlaa 2 || jis pi-aa-re si-o ne-hu tis aagai mar chalee-ai || Dhrig jeeva-n- sa(N)saar taa kai paachhai jeev-n-aa ||2|| pa-u-ree || tuDh aa-pe Dhartee saajee-ai cha(N)d sooraj du-e deeve || das chaar hat tuDh saaji-aa vaapaar kareeve || iknaa no har laabh de-e jo gurmukh theev-e || tin jamkaal na vi-aapa-ee jin sach a(N)mrit pee-ve || o-e aap chhu-te parvaar si-o tin pichhai sabh jagat chhutee-ve ||3|| salok mehlaa 1 || kudrat kar kai vasi-aa so-e || vakhat veechaa-re so ba(N)daa ho-e || kudrat hai keemat nahee paa-e || jaa keemat paa-e ta kahee na jaa-e || sarai saree-ai kara-hi beechaar || bin boo-jhe kai-se paava-hi paar || sidak kar sijdaa man kar makhsood || jih Dhir dekhaa tih Dhir ma-ujood ||1|| mehlaa 3 || gur sabhaa ev na paa-ee-ai naa ne-rr-ai naa door || naanak satgur taa(N) milai jaa man rahai hadoor ||2|| pa-u-rr-ee || sapat deep sapat saagraa nav kha(N)d chaar ve-d das asat puraa-n-aa || har sabhnaa vich too(N) varatdaa har sabhnaa bhaa-n-aa || sabh tujhai Dhi-aavahi jee-a ja(N)t har saarag paa-n-aa || jo gurmukh har aaraaDh-de tin ha-o kurbaa-n-aa || too(N) aa-pe aap varatdaa kar choj vidaa-n-aa ||4|| salok mehlaa 3 || kala-o masaajnee ki-aa sadaa-ee-ai hirdai hee lik le-hu || sadaa saahib kai ra(N)g rahai kabahoo(N) na tootas ne-hu || kala-o masaajnee jaa-i-see likhi-aa bhee naa-le jaa-e || naanak sah pareet na jaa-i-see jo Dhur chhodee sachai paa-e ||1|| mehlaa 3 || nadree aavdaa naal na chal-ee vekh-hu ko vi-upaa-e || satgur sach dri-rr-aa-i-aa sach rah-hu liv la-e || naanak sabdee sach hai karmee palai paa-e ||2|| pa-u-rr-ee || har a(N)dar baahar ik too(N) too(N) jaa-n-hi bhet || jo kee-chai so har jaa-n-daa me-re man har chet || so darai ji paap kamaavdaa Dharmee vigse-t || too(N) sachaa aap ni-aa-o sach taa daree-ai ke-t || jinaa naanak sach pachha-n-i-aa se sach rale-t ||5|| salok mehlaa 3 || kalam jala-o sa-n- masvaa-n-ee-ai kaagad bhee jal jaa-o || likha-n- vaalaa jal bala-o jin lihi-aa doojaa bhaa-o || naanak poorab likhi-aa kamaava-n-aa avar na kar-n-aa jaa-e ||1|| mehlaa 3 || hor koo-rr- pa-rr-n-aa koo-rr- bol-n-aa maa-i-aa naal pi-aar || naanak vi-n- naavai ko thir nahee pa-rr- pa-rr- ho-e khu-aar ||2|| pa-u-rr-ee || har kee vadi-aa-ee vadee hai har keertan har kaa || har kee vadi-aa-ee vadee hai jaa ni-aa-o hai Dharam kaa || har kee vadi-aa-ee vadee hai jaa fal hai jee-a kaa || har kee vadi-aa-ee vadee hai jaa na su-n-ee kahi-aa chugal kaa || har kee vadi-aa-ee vadee hai apuchhi-aa daan devkaa ||6|| salok mehlaa 3 || ha-o ha-o kartee sabh mu-ee sampa-o kisai na naal || doojai bhaa-e dukh paa-i-aa sabh johee jamkaal || naanak gurmukh ub-re sachaa naam samaal ||1|| mehlaa 1 || galee(N) asee cha(N)gee-aa aachaaree buree-aah || manhu kasuDhaa kaalee-aa baahar chitvee-aah || reesaa karih tinaa-rr-ee-aa jo sev-hi dar kha-rr-ee-ah || naal khasmai ratee-aa maa-n-hi sukh ralee-aahi || hodai taa-n- nitaa-n-ee-aa rah-hi nimaan-n-ee-aah || naanak janam sakaarthaa je tin kai sa(N)g milaah ||2|| pa-u-rr-ee || too(N) aa-pe jal meenaa hai aa-pe aa-pe hee aap jaal || too(N) aa-pe jaal vataa-i-daa aa-pe vich se-baal || too(N) aa-pe kamal alipat hai sai hathaa vich gulaal || too(N) aa-pe mukat karaa-i-daa ik nimakh gha-rr-ee kar khi-aal || har tuDh-hu baahar kichh nahee gur sabdee vekh nihaal ||7|| salok mehlaa 3 || hukam na jaa-n-ai bahutaa rovai || a(N)dar Dhokhaa need na sovai || je Dhan Khasmai chalai rajaa-ee || dar ghar sobhaa mahal bulaa-ee || naanak karmee ih mat paa-ee || gur parsaadee sach samaa-ee ||1|| mehlaa 3 || manmukh naam vihoo-n-i-aa ra(N)g kasu(N)bhaa dekh na bhul || is kaa ra(N)g din tho-rr-i-aa chhochhaa is daa mul || doojai la-ge pach mu-e moorakh a(N)Dh gavaar || bistaa a(N)dar keet se pa-i pach-hi vaaro vaar || naanak naam ra-te se ra(N)gu-le gur kai sahj subhaa-e || bhagtee ra(N)g na utrai sah-je rahai samaa-e ||2|| pa-u-ree || sisat upaa-ee sabh tuDh aa-pe rijak sa(N)baahi-aa || ik val chhal kar kai khaav-de muh-hu koo-rr- kusat tinee dhaahi-aa || tuDh aa-pe bhaavai so kara-hi tuDh otai ka(N)m o-ay laa-i-aa || iknaa sach bujhaa-i-on tinaa atut bha(N)daar devaa-i-aa || har chet khaa-hi tinaa safal hai ache-taa hath tadaa-i-aa ||8|| salok mehlaa 3 || pa-rr- pa-rr- pa(N)dit be-d vkhaa-n-hi maa-i-aa moh su-aa-e || doo-je bhaa-e har naam visaari-aa man moorakh milai sajaa-e || jin jee-o pi(N)d ditaa tis kabahoo(N) na che-tai jo de(N)daa rijak sa(N)baahi || jam kaa faahaa galhu na katee-ai fir fir aavai jaa-e || manmukh kichhoo na soojai a(N)Dhu-le poorab likhi-aa kamaa-e || poo-rai bhaag satgur milai sukh-daataa naam vasai man aa-e || sukh maa-n-hi sukh pain-n-aa sukh-e vihaa-e || naanak so naa-o man-hu na visaaree-e jit dar sachai sobhaa paa-e ||1|| mehlaa 3 || satgur sev sukh paa-i-aa sach naam gu-n-taas || gurmatee aap pachhaa-n-i-aa raam naam pargaas || sacho sach kamaava-n-aa vadi-aa-ee va-de paas || jee-o pi(N)d sabh tis kaa sifat ka-re ardaas || sachai sabad salaah-n-aa sukhe sukh nivaas || jap tap sa(N)jam manai maahi bin naavai Dhrig jeevaas || gurmatee naa-o paa-ee-ai manmukh mohi vi-n-aas || ji-o bhaavai ti-o raakh too(N) naanak te-raa daas ||2|| pa-u-rr-ee || sabh ko teraa too(N) sabhas daa too(N) sabhnaa raas || sabh tuDhai paas-hu ma(N)g-de nit kar ardaas || jis too(N) de-hi tis sabh kichh milai iknaa door hai paas || tuDh baajhahu thaa-o ko naahee jis paashu ma(N)gee-ai man vekh-hu ko nirjaas || sabh tuDhai no salaah-de dar gurmukhaa no pargaas ||9|| salok mehlaa 3 || pa(N)dit pa-rr- pa-rr- uchaa kookdaa maa-i-aa mohi pi-aar || a(N)tar braham na cheen-ee man moorakh gaavaar || doojai bhaa-e jagat parboDh-daa naa boojhai beechaar || birthaa janam gavaa-i-aa mar ja(N)mai vaaro vaar ||1|| mehlaa 3 || jinee satgur sevi-aa tinee naa-o paa-i-aa boojh-hu kar beechaar || sadaa saa(N)t sukh man vasai chookai kook pukaar || aapai no aap khaa-e man nirmal hovai gur sabdee veechaar || naanak sabad ra-te se mukat hai har jee-o he-t pi-aar ||2|| pa-u-rr-ee || har kee sevaa safal hai gurmukh paavai thaa-e || jis har bhaavai tis gur milai so har naam Dhi-aa-e || gur sabdee har paa-ee-ai har paar laghaa-e || manhath kinai na paa-i-o puchhahu ve-daa jaa-e || naanak har kee sevaa so ka-re jis la-e har laa-e ||10|| salok mehlaa 3 || naanak so sooraa varee-aam jin vicha-hu dus-t aha(N)kara-n- maari-aa || gurmukh naam saalaahi janam savaari-aa || aap ho-aa sadaa mukat sabh kul nistaari-aa || sohan sach du-aar naam pi-aari-aa || manmukh mar-hi aha(N)kaar mara-n- vigaa-rr-i-aa || sabho vartai hukam ki-aa karahi vichaari-aa || aap-hu doojai lag khasam visaari-aa || naanak bin naavai sabh dukh sukh visaari-aa ||1|| mehlaa 3 || gur poorai har naam di-rr-aa-i-aa tin vicha-hu bharam chukaa-i-aa || raam naam har keerat gaa-ee kar chaana-n- mag dikhaa-i-aa || ha-umai maar ek liv laagee a(N)tar naam vasaa-i-aa || gurmatee jam johi na saakai saachai naam samaa-i-aa || sabh aa-pe aap vartai kartaa jo bhaavai so naa-e laa-i-aa || jan naanak naam la-e taa jeevai bin naavai khin mar jaa-i-aa ||2|| pa-u-rr-ee || jo mili-aa har deebaa-n- si-o so sabhnee deebaa-n-ee mili-aa || jithai oh jaa-e tithai oh surkharoo us kai muhi dithai sabh paapee tari-aa || os a(N)tar naam niDhaan hai naamo parvaari-aa || naa-o poojee-ai naa-o ma(N)nee-ai naa-e kilvikh sabh hiri-aa || jinee naam Dhi-aa-i-aa ik man ik chit se asthir jag rahi-aa ||11|| salok mehlaa 3 || aatmaa de-o poojee-ai gur kai sahj subhaa-e || aat-me no aat-me dee prteet ho-e taa ghar hee parchaa paa-e || aatmaa adol na dol-ee gur kai bhaa-e subhaa-e || gur vi-n- sahj na aavee lobh mai-l na vichahu jaa-e || khin pal har naam man vasai sabh athsath tirath naa-e || sa-che mai-l na lag-ee mal laagai doojai bhaa-e || Dhotee mool na utrai je athsath tirath naa-e || manmukh karam ka-re aha(N)kaaree sabh dukho dukh kamaa-e || naanak mailaa oojal taa thee-ai satgur maahi samaa-e ||1|| mehlaa 3 || manmukh lok samjhaa-ee-ai kadahu samjhaa-i-aa jaa-e || manmukh ralaa-i-aa naa ralai pa-i-ai kirat firaa-e || liv Dhaat du-e raah hai hukmee kaar kamaa-e || gurmukh aap-n-aa man maari-aa sabad kasvatee laa-e || man hee naal jhag-rr-aa man hee naal sath man hee ma(N)jh samaa-e || man jo ichh-e so lahai sachai sabad subhaa-e || a(N)mrit naam sad bhu(N)chee-ai gurmukh kaar kamaa-e || vi-n- manai ji horee naal lujh-n-aa jaasee janam gavaa-e || manmukhee manhath haari-aa koo-rr- kusat kamaa-e || gur parsaadee man ji-n-ai har setee liv laa-e || naanak gurmukh sach kamaavai manmukh aavai jaa-e ||2|| pa-u-rr-ee || har ke sa(N)t su-n-hu jan bhaa-ee har satgur kee ik saakhee || jis Dhur bhaag hovai mukh mastak tin jan lai hirdai raakhee || har a(N)mrit kathaa sa-re-sat ootam gur bachnee sah-je chaakhee || tah bha-i-aa prgaas miti-aa a(N)Dhi-aaraa ji-o sooraj rai-n- kiraakhee || adisat agochar alakh nira(N)jan so dekhi-aa gurmukh aakhee ||12|| salok mehlaa 3 || satgur se-ve aap-n-aa so sir le-khai laa-e || vichahu aap gavaa-e kai rahan sach liv laa-e || satgur jinee na sayvi-o tinaa birthaa janam gavaa-e || naanak jo tis bhaavai so ka-re kah-n-aa kichhoo na jaa-e ||1|| mehlaa 3 || man vekaaree ve-rr-i-aa vekaaraa karam kamaa-e || doojai bhaa-e agi-aanee pooj-de dargeh milai sajaa-e || aatam de-o poojee-ai bin satgur boojh na paa-e || jap tap sa(N)Jam bhaa-n-aa satguroo kaa karmee palai paa-e || naanak sevaa surat kamaav-n-ee jo har bhaavai so thaa-e paa-e ||2|| pa-u-rr-ee || har har naam japahu man me-re jit sadaa sukh hovai din raatee || har har naam japahu man me-re jit simrat sabh kilvikh paap lahaatee || har har naam japahu man me-re jit daalad dukh bhukh sabh l-hi jaatee || har har naam japahu man me-re mukh gurmukh preet lagaatee || jit mukh bhaag likhi-aa Dhur saachai har tit mukh naam japaatee ||13|| salok mehlaa 3 || satgur jinee na sevi-o sabad na keeto veechaar || a(N)tar gi-aan na aa-i-o mirtak hai sa(N)saar || lakh cha-o-raaseeh fer pa-i-aa mar ja(N)mai ho-e khu-aar || satgur kee sevaa jo ka-re tis no aap karaa-e so-e || satgur vich naam niDhaan hai karam paraapat ho-e || sach ra-te gur sabad si-o tin sachee sadaa liv ho-e || naanak jis no me-le na vichhu-rr-ai sahj samaavai so-e ||1|| mehlaa 3 || so bhag-utee jo bhagva(N)tai jaa(N)ai || gur parsaadee aap pachhaa-n-ai || Dhaavat raakhai ikat ghar aa-n-ai || jeevat marai har naam vakhaa-n-ai || aisaa bhag-utee utam ho-e || naanak sach samaavai so-e || mehlaa 3 || a(N)tar kapat bhag-utee kahaa-e || paakha(N)d paarbraham ka-de na paa-e || par ni(N)daa ka-re a(N)tar mal laa-e || bahar mal Dhovai man kee jooth na jaa-e || satsa(N)gat si-o baad rachaa-e || an-din dukhee-aa doojai bhaa-e rachaa-e || har naam na che-tai baho karam kamaa-e || poorab likhi-aa so met-n-aa na jaa-e || naanak bin satgur se-ve mokh na paa-e ||3|| pa-u-rr-ee || satgur jinee Dhi-aa-i-aa se ka-rr- na savaahee || satgur jinee dhi-aa-i-aa se tripat aghaahee || satgur jinee dhi-aa-i-aa tin jam dar naahee || jin ka-o ho-aa kirpaal har se satgur pairee paahee || tin aithai othai mukh uj-le har dargeh paiDhe jaahee ||14|| salok mehlaa 2 || jo sir saa(N)ee naa nivai so sir deejai daar || naanak jis pi(N)jar m-hi birhaa nahee so pi(N)jar lai jaar ||1|| mehlaa 5 || mu(N)dh-hu bhulee naankaa fir fir janam mu-ee-aas || kastooree kai bhol-rr-ai gu(N)de du(N)m pa-ee-aas ||2|| pa-u-rr-ee || so aisaa har naam Dhi-aa-ee-ai man me-re jo sabhnaa upar hukam chalaa-e || so aisaa har naam japee-ai man me-re jo a(N)tee a-osar la-e chhadaa-e || so aisaa har naam japee-ai man me-re jo man kee trisnaa sabh bhukh gavaa-e || so gurmukh naam japi-aa vadbhaagee tin ni(N)dak dusat sabh pairee paa-e || naanak naam araaDh sabhnaa te vadaa sabh naavai agai aa-n- nivaa-e ||15|| salok mehlaa 3 || ves ka-re kuroop kulkha-n-ee man khotai koo-rr-i-aar || pir kai bhaa-n-ai naa chalai hukam ka-re gaavaar || gur kai bhaa-n-ai jo chalai sabh dukh nivaara-n-haar || likhi-aa met na sakee-ai jo Dhur likhi-aa kartaar || man tan sa-upe ka(N)t ka-o sab-de Dha-re pi-aar || bin naavai kinai na paa-i-aaa dekh-hu ridai beechaar || naanak saa su-aali-o sulakh-n-ee ji raavee sirjanhaar ||1|| mehlaa 3 || maa-i-aa moh gubaar hai tis daa na disai urvaar na paar || manmukh agi-aanee mahaa dukh paa-ide du-be har naam visaar || bhalke uth baho karam kamaav-hi doojai bhaa-e pi-aar || satgur sev-hi aap-n-aa bha-ojal ut-re paar || naanak gurmukh sach samaav-hi sach naam ur Dhaar ||2|| pa-u-rr-ee || har jal thal mahee-al bhar poor doojaa naahi ko-e || har aap bahi ka-re ni-aa-o koo-rr-i-aar sabh maar kadho-e || sachi-aaraa de-e vadi-aa-ee har Dharam ni-aa-o kee-o-e || sabh har karahu ustat jin gareeb anaath raakh lee-o-e || jaikaar kee-o dharmee-aa kaa paapee ka-o da(N)d dee-o-e ||16|| salok mehlaa 3 || manmukh mailee kaam-n-ee kulkha-n-ee kunaar || pir chhodi-aa ghar aap-n-aa par purkhai nal pi-aar || trisnaa ka-de na chuk-ee jaldee ka-re pookaar || naanak bin naavai kuroop kusoha-n-ee parhar chhodee bhataar ||1|| mehlaa 3 || sabad ratee sohaaga-n-ee satgur kai bhaa-e pi-aar || sadaa raa-ve pir aap-n-aa sachai prem pi-aar || at su-aali-o su(N)dree sobhaava(N)tee naar || naanak naam sohaaga-n-ee me-lee me-la-n-haar ||2|| pa-u-rr-ee || har te-ree sabh kara-hi ustat jin faa-the kaadhi-aa || har tuDhno karahi sabh namaskaar jin paapai te raakhi-aa || har nimaa-n-i-aa too(N) maa-n- har daadhee hoo(N) too(N) daadhi-aa || har aha(N)kaaree-aa maar nivaa-e manmukh moo-rr- saaDhi-aa || har bhagtaa de-e vadi-aa-ee gareeb anaathi-aa ||17|| salok mehlaa 3 || satgur kai bhaa-n-ai jo chalai tis vadi-aa-ee vadee ho-e || har kaa naam utam man vasai me-t na sakai ko-e || kirpaa ka-re jis aap-n-ee tis karam paraapat ho-e || naanak kaara-n- kar-te vas hai gurmukh boojhai ko-e ||1|| mehlaa 3 || naanak har naam jinee araaDhi-aa an-din har liv taar || maa-i-aa ba(N)dee khasam kee tin agai kamaavai kaar || poorai pooraa kar chhodi-aa hukam savaara-n-haar || gur parsaade jin bujhi-aa tin paa-i-aa mokh du-aar || manmukh hukam na jaa-n-ee tin maa-re jam ja(N)daar || gurmukh jinee araaDhi-aa tinee tari-aa bha-ojal sa(N)saar || sabh a-uga-n- gu-n-ee mitaa-i-aa gur aa-pe bakhsa-n-haar ||2|| pa-u-rr-ee || har kee bhagtaa parteet har sabh kichh jaa-n-daa || har jevad naahee ko-ee jaa-n- har Dharam beechaardaa || kaa-rr-aa a(N)de-saa ki-o keejai jaa naahee aDharam maardaa || saachaa saahib sach ni-aa-o paapee nar haardaa || saalaahihu bhagtahu kar jo-rr- har bhagat jan taardaa ||18|| salok mehlaa 3 || aap-n-e preetam mil rahaa a(N)tar rakhaa ur Dhaar || saalaahee so prabh sadaa sadaa gur kai he-t pi-aar || naanak jis nadar ka-re tis me-l la-e saa-ee suhaaga-n- naar ||1|| mehlaa 3 || gur sevaa te har paa-ee-ai jaa ka-o nadar ka-re || maa-n-as te devte bha-e Dhi-aa-i-aa naam ha-re || ha-umai maar milaa-i-an gur kai sabad ta-re || naanak sahj samaa-i-ann har aap-n-ee kirpaa ka-re ||2|| pa-u-rr-ee || har aap-n-ee bhagat karaa-e vadi-aa-ee vekhaali-an || aap-n-ee aap ka-re parteet aa-pe sev ghaalee-an || har bhagtaa no de-e ana(N)d thir gharee bahaali-an || paapee-aa no na de-ee thir raha-n- chu-n- narak ghor chaali-an || har bhagtaa no de-e pi-aar kar a(N)g nistaari-an ||19|| salok mehlaa 1 || kubuDh doom-n-ee kud-i-aa kasaa-in par ni(N)daa ghar chooh-rr-ee muthee kroDh cha(N)daal || kaaree kadhee ki-aa thee-ai jaa(N) chaa-re baithee-aa naal || sach sa(N)jam kar-n-ee kaaraa(N) naava-n- naa-o ja-pehee || naanak agai ootam se-ee ji paapaa(N) pa(N)d na de-hee ||1|| mehlaa 1 || ki-aa ha(N)s ki-aa bagulaa jaa ka-o nadar ka-re-e || jo tis bhaavai naankaa kaagahu ha(N)s ka-re-e ||2|| pa-u-rr-ee || keetaa lo-rr-ee-ai ka(N)m so har p-hi aakhee-ai || kaaraj de-e savaar satgur sach saakhee-ai || sa(N)taa sa(N)g niDhaan a(N)mrit chaakhee-ai || bhai bha(N)jan miharvaan daas kee raakhee-ai || naanak har gu-n- gaa-e alakh prabh laakhee-ai ||20|| salok mehlaa 3 || jee-o pi(N)d sabh tis kaa sabhsai de-e aDhaar || naanak gurmukh sevee-ai sadaa sadaa daataar || ha-o balihaaree tin ka-o jin Dhi-aa-i-aa har nira(N)kaar || onaa ke mukh sad uj-le onaa no sabh jagat ka-re namaskaar ||1|| mehlaa 3 || satgur mili-ai ultee bha-ee nav niDh kharchi-o khaa-o || athaarah siDhee pichhai lagee-aa firan nij ghar vasai nij thaa-e || anhad Dhunee sad vajde unman har liv laa-e || naanak har bhagat tinaa kai man vasai jin mastak likhi-aa Dhur paa-e ||2|| pa-u-rr-ee || ha-o dhaadhee har prabh khasam kaa har kai dar aa-i-aa || har a(N)dar su-n-ee pookaar dhaadhee mukh laa-i-aa || har puchhi-aa dhaadhee sad kai kit arath too(N) aa-i-aa || nit de-vhu daan da-i-aal prabh har naam Dhi-aa-i-aa || har daatai har naam japaa-i-aa naanak painaa-i-aa ||21||1|| suDhu